Home /ጌታዬ አላህ ነው /ሦስተኛ - አላህን ﷻ በስሞቹና በባሕርያቱ ዕወቀው /ከአላህﷻ ከስሞቹና ከባሕርያቱ ጋር መኖር ፦ /‹‹በጣም ለጋስ›› . ‹በጣም ቸር››

‹‹በጣም ለጋስ›› . ‹በጣም ቸር››


ቁሳዊ ሲሳይና ሕሊናዊ ሲሳይ ይለግሳል፤በችሮታውና በደግነቱ ይሰጣል። ከልገሳዎቹ መካከል አላህ ለባሪያው አእምሮው ውስጥ የሚከፍትለት መልካም ሃሳቦች፣ጠቃሚ ግንዛቤዎች፣ዕውቀት፣ቅን መመሪያ፣ስኬታማነትና የዱዓው ተቀባይ መሆን . . ይገኙበታል። እነዚህና ሌሎቹም አላህﷻ ለብዙ ሰዎች የቸራቸው ሕሊናዊ ሲሳይ ናቸው።