الله آشکار است.

الله آشکار است.

الله آشکار است

همانا او الله همان ذات آشکار است... {که‌ خداوند ‌است‌ ‌که‌ حق‌ّ آشكار ‌است} (سوره نور آیه 25)

ای پروردگار آشکار که ارجمند و با عظمت هستی، راه حق را برای ما هموار ساز و از اشتباه گرفتن آن با راه باطل، ما را پناه بده ای پروردگار.

الله آشکار، حق و تمامی حقایق است و در آن هنگام شک و شبهات از بین می رود.

الله بیانگر امر وحدانیت خود می باشد و او به هیچ عنوان همانند و شریکی ندارد.

آشکاربر مخلوقاتش دلایل عقلی، شرعی، حسی و معنوی که به بخشش و وجود و قدرت او را می رساند پوشیده نیست.

آشکارآن که برای بندگان راه حق را با فرستادن پیامبر صلی الله علیه و سلم با کتاب آشکار، روشن ساخته است: {به‌ راستي‌ ‌از‌ [جانب‌] ‌خدا‌ ‌براي‌ ‌شما‌ نور و كتابي‌ روشن‌ آمده‌ ‌است} (سوره مائده آیه 15)

الله همان ذاتی است که راه سعادت را برای بندگانش روشن ساخته و آن را در گرو اطاعت از خود و پذیرش یکتایی و توحید خود نموده است.

همانا او الله همان ذات روشن است....Tags: