الله اجابت کننده است.

الله اجابت کننده است.

الله اجابت کننده است.

همانا او الله همان اجابت کننده ارجمند و با عظمت است. {پروردگارم نزدیک [ و ] اجابت کننده است} (سوره هود آیه 61)

&"المجیب&"... دعای دعا کنندگان را اجابت می کند، هر کس و هرکجا و به هر حالی که باشند.

&"اجابت کننده&" ... بندگانش را اجابت می کند و دعای آنان را می پذیرد، آنگاه که به او متوسل شده و از او بخواهند آن چه را که برای آنان جایز شمرده است و اوست آن که آنان را به دعا فرا خوانده و به آنان وعده اجابت داده است. ارجمند و با عظمت است.

&"پذیرنده دعا&" ... زندانی در زندان، به او متوسل می شود و غریق در دریا و فقیر در فقر و ناداری و یتیم در بی کسی و مریض در بیماری و رنج و درد خود. پس خداوند است که می بخشد و اجابت می کند و می دهد و سالم نگه می دارد.

&"اجابت کننده&" ... در تنگنا افتاده و صدمه دیده را اجابت می کند . {نه‌ بلكه‌ [سؤال‌ ‌اين‌ ‌است‌] چه‌ كسي‌ [دعاي‌ شخص‌] درمانده‌ ‌را‌، چون‌ ‌او‌ ‌را‌ بخواند، مي‌پذيرد و سختي‌ ‌را‌ ‌بر‌ مي‌دارد} (سوره نمل آیه 62)

نزدیک ترین حالت اجابت زمانی است که فرد با نام های نیکو و صفات پروردگار او را به توسل بخواند. چقدر زندانیان بوده اند که در زندان او را به دعا خواسته و خداوند سبب آزادی آنان را فراهم ساخته است و چقد افراد بیشماری که در دریا او را به یاری خواسته اند و سبب نجات و رهایی آنها را فراهم ساخته است و چقدر کسان بوده اند که در فقر و بی نیازی او را به فریاد خواسته اند و پروردگار فریادرسی آنها را کرده و به آنها امنیت داده است. و چه تعداد از یتیمان بوده اند که او را خوانده اند و خداوند آنها را مورد رحمت و رعایت خود گرفته و آنان را بزرگ کرده است و چه تعداد از یتیمان بوده اند که به او امید داشته اند و خداوند آنان را شفا داده و آنان را سلامتی دوباره داده است و چه تعداد افراد عقیم و بدون فرزند که او را به فریاد خواسته اند و خداوند به آنان فرزند عطا فرموده است.

همانا او الله همان اجابت کننده است...Tags: