الله ایمنی دهنده نگهبان است.

الله ایمنی دهنده نگهبان است.

الله ایمنی دهنده نگهبان است

همانا او الله همان ایمنی دهنده نگهبان است. {اوست‌ خدايي‌ ‌که‌ معبود [راستيني‌] جز ‌او‌ نيست‌. پادشاه‌ پاك‌ سالم‌ [‌از‌ ‌هر‌ عيب‌] ايمني‌ دهنده‌ نگهبان} (سوره حشر آیه 23)

&"ایمنی دهنده&" ... آن که ایمنی را در میان بندگان و مخلوقاتش می گستراند و وحی را با آرامش و سکینه پخش می کند . {و در بیمناکی امن و امان بخشید} (سوره قریش آیه 4)

&"ایمنی بخش&" ... آن که خود را به داشتن صفات کمال و به بلندترین جلال و جمال ستوده است. و آن که پیامبرانش را فرستاده و کتابهایش را با آیات و نشانه ها و دلایل گسیل داشته است. پیامبرانش را با دلیل و حجت تایید و تصدیق کرده تا دلیلی بر درستی چیزی باشد که آنها آورده اند.

&"ایمنی دهنده&" ... ایمنی دهنده ی نگهبان و گواه مخلوقات بر آنچه هستند.

&"ایمنی دهنده&" ... از پاداش کسی چیزی نمی کاهد و به کیفر کسی نمی افزاید. او شایسته فضل و دهش و نیکی و نیکوکاری است.

&"نگهبان&" ... کسی است که بر امور پوشیده و مخفی اطلاع دارد و بر اسرار پنهان در دلها و به هر چیز دیگر احاطه و اشراف کامل دارد.

&"نگهبان&" ... نگهبان بندگانش است، بر آنان چیره و مسلط شده و حق آنان را رعایت کرده و بر کردار آنان و حالاتشان آگاه گشته است. او بر آنان احاطه دارد و هر امری در نزد آنان آسان و همه به او نیازمند هستند . {چيزي‌ مانند ‌او‌ نيست‌. و ‌او‌ شنواي‌ بيناست} (سوره شوری آیه 11)

همانا او الله همان ذات ایمنی بخش نگهبان است.Tags: