الله بخشنده و مهربان است

الله بخشنده و مهربان است

الله بخشنده و مهربان است

همانا الله بخشنده و مهربان است...

&" رحمن، رحیم، بر، کریم، جواد، رئوف، وهاب &" این نام ها دارای معانی نزدیک به هم بوده و همگی بر این دلالت می کنند که پروردگار متصف به صفت رحمت و نیکی و بخشندگی و کرم است. بر گستردگی رحمت او که تمام هستی را در بر گرفته دلالت می کند. این بر اساس مقتضای حکمت است و بهره بیشتر و کامل تر را به مومنان داده است. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {و رحمت‌ ‌من‌ همه‌ چيز ‌را‌ فرا گرفته‌ ‌است‌. ‌پس‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌براي‌ كساني‌ ‌که‌ پروا مي‌دارند مقرر خواهیم نمود} (سوره اعراف آیه 156) ، همه نعمت و احسان از آثار رحمت پروردگار بلند مرتبه و وجود و کرم او هستند و تمامی خیرات دنیا و آخرت از آثار رحمت او هستند.

رحمت را بر خود فرض کرده و رحمت اش از غضبش پیشی گرفته و رحمت او بر همه چیز گسترش یافته است... {که‌ رحمت‌ خداوند ‌به‌ نيكوكاران‌ نزديك‌ ‌است} (سوره اعراف آیه 56)

&" همانا او بخشنده و مهربان است&"... از مادر به ما مهربان تر است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم، با اشاره به مادری که بچه اش را شیر می داد فرمود : &"آیا شما فکر می کنید امکان دارد این مادر بچه اش را در آتش بیندازد؟ پاسخ دادیم که نه، فرمود الله تعالی نسبت به بندگان از این مادر به فرزندش مهربان تر است&" (روایت از بخاری است)

&" همانا او بخشنده و مهربان ست&"... بر تمامی مخلوقات رحم و دلسوزی می کند و یک رحمتی خاص مومنان دارد که آنها را با آن متمایز گردانده است : {و ‌به‌ مؤمنان‌ مهربان‌ ‌است} (‌سوره احزاب ایه 43)

&" همانا او مهربان است&"... از آثار رحمت و مهربانی اوست که محمد صلی الله علیه و سلم را به عنوان هدایت کننده بشر و رحمتی برای تمامی جهانیان فرستاده، تا محافظ مصالح دینی و دنیوی آنها باشد.

&" همانا او مهربان است&"... کسی نمی تواند مانع رسیدن رحمت او باشد. و جز او کسی توان فرستادن رحمت ندارد : {[در‌] رحمتي‌ ‌را‌ ‌که‌ خداوند ‌براي‌ مردم‌ باز گشايد، ‌براي‌ ‌آن‌ [رحمت‌] هيچ‌ باز دارنده‌اي‌ نيست‌ و آنچه‌ ‌را‌ باز دارد، ‌آن‌ ‌را‌ هيچ‌ گشاينده‌اي‌ جز ‌او‌ نيست‌. و ‌او‌ پيروزمند فرزانه‌ ‌است} (سوره فاطر آیه 2)

همانا او الله بخشنده و مهربان است....Tags: