الله بسیار صاحب مهر و بخشش و در گذرنده است

الله بسیار صاحب مهر و بخشش و در گذرنده است

الله بسیار صاحب مهر و بخشش و در گذرنده است

همانا او الله همان ذات صاحب مهر و بخشش و بسیار درگذرنده است . {به‌ راستي‌ خداوند بخشاينده آمرزگار ‌است} (سوره حج آیه 60)

الله بسیار صاحب مهر و بخشش و در گذرنده است .

آن که همیشه به داشتن مهر و لطف معروف بوده و صفت او بخشش و گذشتن از بندگان است. همگی به لطف و مهر او نیازمنداند، همانگونه که به رحمت و کرم او نیاز مبرم دارند.

ای کسی که به مغفرت و لطف برای کسی که اسباب آن را فراهم سازد، وعده داده ای. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {و ‌به‌ راستي‌ ‌که‌ ‌من‌ كسي‌ ‌را‌ ‌که‌ توبه‌ كند و ايمان‌ آورد و كردار شايسته‌ انجام‌ دهد ‌آن‌ گاه‌ راه‌ يابد، خواهم‌ آمرزيد} (سوره طه آیه 82)

ای بخشنده از تو می خواهیم توبه راستین بهره ما گردانی تا با آن گناهان خود را ریشه کن سازیم و بر اشتباهات خود پشیمان شده و به طاعت تو و ترک گناهان، عزم خود را جزم بنماییم و ما را ببخش ای پروردگار بخشنده.

بار الها همانا تو صاحب لطف و مهر هستی پس بر ما لطف کن. پروردگارا تو به ما گفته ای که تو بخشنده و مهربان هستی : {به‌ بندگانم‌ خبر ده‌ ‌که‌ منم‌ آمرزنده مهربان} (سوره حجر آیه 49)

پس بر ما رحم کن و ما را ببخش ای خدای بخشنده.

همانا او الله همان ذات صاحب مهر و بخشنده و درگذرنده است.Tags: