الله بسیار پاک و منزه است.

الله بسیار پاک و منزه است.

الله بسیار پاک و منزه است

همانا او الله، همان پروردگار بسیار پاک و منزه است.

در رفعت و بلندیش پاک و در مدح و ثنایش ارجمند است. نعمت های او بسیار عظیم هستند ؛ (اوست‌ خدايي‌ ‌که‌ معبود [راستيني‌] جز ‌او‌ نيست‌. پادشاه‌ پاك‌ سالم‌ [‌از‌ ‌هر‌ عيب])(سوره حشر آیه 23) ، با عظمت و مبراست پروردگار فرشتگان و جبرئیل است. مبراست پادشاه با عظمت.

&"همانا او الله، همان قدوس است&" ... پاک و مبراست از هر عیب و نقص و از هر صفتی که شایسته او نیست با عظمت و پاک میباشد.

&"همانا او منزه است&" ... متصف به صفات کمال و جمال و جلال است و از هر کمبود و عیب مبراست و هیچ چیز به مانند او نیست و او را هیچ گونه مانندی نمی باشد وهیچ کمالی برتر از کمال او نیست و هیچ کس به جایگاه اسماء و صفات او نمی رسد.

&"همانا او منزه است&" ... دل ها او را منزه و مبرا کرده و تمامی خواسته های خود را به او وابسته کرده اند و زبانها او را منزه ساخته و همیشه تسبیح او را بیان می کنند.

&"القدوس، السلام&" ... با عظمت و مبراست از تمامی صفات نقص و از اینکه بنده ای با او شبیه باشد. او از تمامی عیوب منزه و به دور بوده واز این پاک است که کسی در صفات کمال مانند او باشد.

&"همانا او پاک و مبراست&" ... صاحب خیر و بخشش و فضل و تعریف است. خیر از نزد او و به سوی اوست. او آن صاحب خیری است که بر بندگانش رحمت کرده و در هر آنچه بخواهد از بخشش و رشد به آنان ارزانی می دهد.

همانا او الله همان ذات پاک و مبراست...Tags: