الله بی نیاز است

الله بی نیاز است

الله بی نیاز است

همانا او الله همان ذات بی نیاز است . {بگو: خداوند ‌است‌ ‌که‌ يگانه‌ ‌است‌ (1) خداوند بي‌ نياز ‌است‌(2)} (سوره اخلاص آیات 2-1)

&"بی نیاز&" ... آن که در اسماء و صفاتش کامل بوده و هیچ گونه نقص و کمبودی در او نیست.

&"بی نیاز است&" ... آن ذات بی نیازی که همگی به او نیازمند اند و او به هیچ کس نیازی ندارد : {او روزی می دهد و به او روزی نمی دهند} (سوره انعام آیه 14)

&"بی نیاز&" ... آن که تمامی بندگان در تمامی نیازها وحالت به سوی او می روند، زیرا او در ذات، صفات، اسماء و افعالش کمال مطلق است.

&"بی نیاز&" ... پروردگار تدبیر کننده و آن مالک گرداننده.

&"بی نیاز&" ... دل ها در وقت نیاز به سوی او متوجه می شوند، پس او حاجات را بر آورده می کند و غم ها را می زداید و دعا را لبیک می گوید. کسانی که با او قطع رابطه کرده اند وسپس او را خواسته اند، آنان را به خود مرتبط ساخته است. افراد خوف زده به سوی او گرایش یافته اند پس آنان را امنیت داده و اهل توحید به او امید بسته اند پس امید آنان را محقق ساخته است. مصیبت دیدگان او را به فریاد خواسته اند پس آنان را سلامت داشته است. بندگان خود را در پیشگاه او خوار نموده اند پس آنان را برافراشته است.

همانا او الله همان ذات بی نیاز است ...Tags: