الله تواناست.

الله تواناست.

الله تواناست

همانا او الله همان ذات توانا است : {و خداوند بر هر کاری تواناست} (سوره نساء آیه 85)

&"تواناست&" ... آنکه قوت و روزی هر مخلوق را به او می رساند و روزی را به سمت بندگان می برد و با حکمت و حمدش آن را به هر طرف که بخواهد می گرداند.

&"توانا&" ... آن که تمامی خوراک و مواد غذایی را به تمامی مخلوقات می رساند و آفرید آنچه را که بوسیله آن زندگی می کنند و زنده می مانند و به آن می بخشد آن چه را که سبب سیرآبی، سیری، خوشبختی او در زندگی می گردد.

&"توانا&" ... آن که دل ها را با انواع مختلف دانش زنده می کند و در نتیجه آن ارواح افراد زنده می شوند و نفس آدمی به آن شادمانی می یابد.

بار الها ای کسی که به امور مخلوقاتت به پا می خیزی و زندگی و معاد آنها را تدبیر می کنی، از تو خواهان حفظ و رعایت و گذشت هستیم : {و خداوند بر هر کاری تواناست} (سوره نساء آیه 85)

همانا او الله، همان ذات تواناست.Tags: