الله توبه پذیر است

الله توبه پذیر است

الله توبه پذیر است

همانا او الله همان توبه پذیر است . {بی گمان خداوند است که توبه پذیر مهربان است} (سوره توبه آیه 118)

&"توبه پذیر&" ... آن که توبه را برای بندگان قرار داده است که آن فضل و احسان و لطفی از جانب اوست و بلکه آنان را به بیش از این وعده داده که بدی ها را به نیکی بدل می کند.

&"توبه پذیر&"... آن که همیشه توبه ی توبه کنندگان را می پذیرد و از گناهان توبه کنندگان درمی گذرد. هرکس که به اخلاص به سوی خداوند برگردد خداوند هم به سوی او بر می گردد و توبه اش را می پذیرد و به آنان توفیق توبه می دهد و دل های آنها را به سوی خود متمایل می گرداند و بعد از توبه، گناهان و اشتباهات آنان را می بخشد.

&"توبه پذیر&" ... آن که بندگان را بر انجام توبه پاداش می دهد و آنان را در انجام وظایف یاری می دهد.

&"توبه پذیر&" ... آن که بندگانش را توفیق توبه می دهد و آنان را برای آن تشویق کرده و توبه را برای آنان محبوب جلوه می دهد.

&"توبه پذیر&" ... آن که توبه را از بندگانش می پذیرد و بر آنان پاداش می دهد و درجات آنها را بالا برده و اشتباهات را می زداید. ارجمند و با عظمت است و چقدر شان و مقام او بلند است.

همانا او الله همان ذات توبه پذیر است.Tags: