الله جل جلاله:

الله جل جلاله:

الله جل جلاله

الله که شان و مقام او بسیار ارجمند است... آن معبود ستوده شده است...

همه آسمان ها و هر آن چه در آن ها است او را می ستایند و همه زمین ها و هر آنچه در آنها است...

کسی که خداوند را بیشتر می شناسد، بیشتر از او می ترسد.

و شب و آن چه در آن است و روز و آن چه در آن آشکار است... و خشکی و دریا... همه آن ها تسبیح و پاکی او را بیان می کنند.

خداوند بلند مرتبه می فرماید : {وهیچ چیز نیست مگر آن که با حمد او تسبیح می گویند، ولی شما تسبیح آنان را در نمی یابید} (سوره اسراء آیه 44)

&" الله&" شناخته شده ترین معرفت هاست. او نیازی به معرفی ندارد... دل ها او را می شناسند و روان آدمی در برابر معرفت او منکسر و مودب بر جای می ماند.

دلها شیفته و شیدای &"الله&" بوده و به عفو و بخشش او طمع و امید دارند و مخلوقات به یاد او انس می گیرند .

&" الله&" در دل های بندگان مکلف، پریشانی و پراکندگی و نیازمندی فطری قرار داده است که آن از بین نمی رود و بی نیاز نمی شود مگر زمانی که بنده به پروردگار ارجمند و با عظمت تکیه کند.

&" الله&" نام آن ذات الهی است که تمام صفات نیکو را داراست.

نیاز بندگان به الله متعال:

بنده به ماوا و پناهگاهی نیاز دارد تا او را به هنگام اندوه و غصه ایمن سازد و او این سان آفریده شده است. به همین سبب او در تمام حالات به پروردگارش نیاز دارد و برای بدست آوردن رضایت او سعی می کند زیرا او را دیدار خواهد کرد.

هر توشه ای جز ایمان پایان می یابد و هر پشت گرمی و یاوری جز الله منهدم می شود .

آن گاه که بنده به خداوند احساس نیاز کرد و برای انجام واجبات خود بپاخاست و به آنچه نزد خداوند است یقین کرد و بر آن صبر و شکیبایی ورزید، خداوند او را از جمله پیشوایان بندگان می گرداند و او پیشوایی می شود که مورد اقتدا قرار می گیرد: {و ‌از‌ آنان‌ چون‌ شكيبايي‌ ورزيدند و ‌به‌ آيات‌ ‌ما يقين‌ يافتند پيشواياني‌ قرار داديم‌ ‌که‌ ‌به‌ فرمان‌ ‌ما هدايت‌ مي‌كردند} (سوره سجده آیه 24) ، خداوند شکیبایی و یقین را سبب پیشوایی در دین قرار داده است.

مخلوقات برپایه دلبستگی به خالق ارجمند و با عظمت آفریده شده اند. همچنان که نسبت به نیکی و احسان کننده حس دوستی دارند و بزرگترین خیرخواه و نیکی کننده به آنان الله همان ذات ارجمند و با عظمت است.

افتخار شناخت خداوند:

از لطف و کرم خداوند بر بنده آن است که شناخت خودش را برایش آسان و هموار ساخته است.

افتخار دانش و شناخت، به افتخار مورد شناخته شده است و هیچ چیز از پروردگار ارجمند و با عظمت و شناخت اسماء و صفات او و شناخت حکمت و حق او بر بندگان بزرگوارترنیست. به همین سبب توحید مغز دین بوده و دو سوم قرآن به شکل واضح توحید را اثبات می کنند.

در هر چیز برای او نشانه ای هست:

خداوند در هر چیز از بندگانش نشانه و آدرسی برای رسیدن به وجود و یکتایی و کمال و عظمت خودش نهاده است پاک و بلند مرتبه است خداوند. او به تفکر و تدبر در این نشانه ها فرا خوانده و به ما خبر داده است که این ها نشانه هایی برای صاحبان عقل و خرد، افراد دانا، عارف و متفکراند.

نگاهی کوتاه به برخی از آیات در کتاب خداوند می اندازیم آیاتی که برای صاحبان عقل و خرد بوده و آنها را به سوی ایمان به خداوند یکتای بی نیاز فرا می خواند. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {و ‌در‌ زمين‌ ‌براي‌ اهل‌ يقين‌ نشانه‌هايي‌ ‌است (20) و نيز ‌در‌ وجودتان‌ [نشانه‌هايي‌ ‌است‌] آيا نمي‌نگريد (21)} (سوره ذاریات آیات 21-20) ، و خداوند بلند مرتبه می فرماید : {بگو بنگرید که چه چیز در آسمان و زمین است} (سوره یونس آیه 101)

و خداوند بلند مرتبه می فرماید : {پروردگار ‌شما‌ خدايي‌ ‌است‌ ‌که‌ آسمانها و زمين‌ ‌را‌ ‌در‌ شش‌ روز آفريد، ‌آن‌ گاه‌ ‌بر‌ عرش‌ استيلا يافت‌. [‌او‌] كار [هستي‌] ‌را‌ تدبير مي‌كند. هيچ‌ شفاعت‌ كننده‌اي‌ مگر ‌پس‌ ‌از‌ اجازه ‌او‌ نيست‌، ‌اين ‌است‌ خداوند، پروردگارتان‌. ‌او‌ ‌را‌ بندگي‌ كنيد. آيا پند نمي‌پذيريد! (3) بازگشت‌ همگي‌ ‌شما‌ ‌به‌ سوي‌ اوست‌. خداوند ‌به‌ وعده راستين‌ [وعده‌ نموده‌ ‌است‌]. ‌او‌ آفرينش‌ [هستي‌] ‌را‌ آغاز مي‌كند، سپس‌ ‌آن‌ ‌را‌ باز مي‌گرداند ‌تا‌ آنان‌ ‌را‌ ‌که‌ ايمان‌ آورده‌اند و كردار شايسته‌ كرده‌اند ‌به‌ داد، پاداش‌ دهد. و آنان‌ ‌که‌ كافر شده‌اند ‌به‌ [سزاي‌] آنكه‌ كفر مي‌ورزيدند، نوشيدني‌اي‌ ‌از‌ آب‌ گرم‌ و عذابي‌ دردناك‌ [‌در‌ پيش‌] دارند (4) او‌ كسي‌ ‌است‌ ‌که‌ خورشيد ‌را‌ درخشان‌ و ماه‌ ‌را‌ روشن‌ قرار داد و ‌براي‌ ‌آن‌ (ماه‌) منزلها مقرر نمود ‌تا‌ شمار سالها و حساب‌ ‌را‌ بدانيد. خداوند ‌اين‌ ‌را‌ جز ‌به‌ حق‌ نيافريده‌ ‌است‌. آيات‌ [خويش‌] ‌را‌ ‌براي‌ دانايان‌ ‌به‌ روشني‌ بيان‌ مي‌كند (5) به‌ يقين‌ ‌در‌ آمد و شد شب‌ و روز و آنچه‌ خداوند ‌در‌ آسمانها و زمين‌ آفريده‌ ‌است‌، ‌براي‌ پرواپيشگان‌ نشانه‌هاست(6)} (سوره یونس آیات 6-3)

و خداوند بلند مرتبه می فرماید : {به‌ راستي‌ ‌در‌ آفرينش‌ آسمانها و زمين‌ و آمد و شد شب‌ و روز ‌براي‌ خردمندان‌ نشانه ‌هاست ( 190) آنان‌ ‌که‌ ‌خدا‌ ‌را‌ ايستاده‌ و نشسته‌ و ‌بر‌ پهلوي‌ خويش‌ [آرميده‌] ياد مي‌كنند و ‌در‌ آفرينش‌ آسمانها و زمين‌ انديشه‌ مي‌كنند. [و مي‌گويند:] پروردگارا، ‌اين ‌را‌ باطل‌ نيافريده‌اي‌، پاكي‌ ‌براي‌ توست‌، ‌پس‌ ‌ما ‌را‌ ‌از‌ عذاب‌ آتش‌ [جهنم‌] حفظ كن (191)} (سوره آل عمران آیات 191-190)

و همچنین می فرماید : {و [نيز] ‌در‌ آفرينشتان‌ و [‌در‌] آنچه‌ ‌از‌ جانوران‌ مي‌پراكند ‌براي‌ گروهي‌ ‌که‌ يقين‌ مي‌كنند، نشانه ‌هايي‌ ‌است} (سوره جاثیه آیه 4) ، و می فرماید : {آيا ‌در‌ زمين‌ نگشته‌اند ‌تا‌ دلهايي‌ داشته‌ باشند ‌که‌ ‌با‌ ‌آن‌ [دلها] دريابند ‌ يا ‌ گوشهايي‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌آن‌ بشنوند} (سوره حج آیه 46) ، و می فرماید : {آيا ‌بر‌ فرازشان‌ ‌به‌ آسمان‌ ننگريسته‌اند ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ چگونه‌ ساخته‌ و آراسته ‌ايم‌! و ‌در‌ ‌آن‌ هيچ‌ شكافي‌ نيست} (سوره ق آیه 6)

و می فرماید : {آفرينش‌ ‌آن‌ خدايي‌ ‌که‌ همه‌ چيز ‌را‌ ‌در‌ كمال‌ استواري‌ پديد آورده‌ ‌است} (سوره نمل آیه 88) ، و می فرماید : {بي‌ گمان‌ ‌در‌ ‌اين [امر] ‌براي‌ خردمندان‌ نشانه‌هاست } (سوره طه آیه 54)Tags: