الله حسابگر و کافی است.

الله حسابگر و کافی است.

الله حسابگر و کافی است

همانا او الله همان ذات حسابگر و کفایت کننده است.

خداوند از بندگان حساب می گیرد.او برای بندگان از هر جهت کافی است : {آیا خداوند برای بنده اش بس نیست؟} (سوره زمر آیه 36)

خداوند ما را کافی است و او بهترین کارساز است. این سخن ابراهیم خلیل به هنگام انداخته شدن در آتش بود و در نتیجه آتش سرد و سلامت گشت و صحابه این سخن را اظهار داشتند و خداوند از آنان چنین نقل می کند : {به‌ يقين‌ مردمان‌ [كافر] ‌براي‌ [نبرد] ‌با‌ ‌شما‌ [سپاه‌] فراهم‌ آورده‌اند} (سوره آل عمران آیه 173)

پس گفتند : {گفتند: ‌خدا‌ ‌ما ‌را‌ بس‌ ‌است‌ و چه‌ نيك‌ كارسازي‌ ‌است‌(173) ‌پس‌ [مؤمنان‌] ‌به‌ نعمت‌ و فضل‌ الهي‌ بازگشتند. گزندي‌ ‌به‌ آنان‌ نرسيد و ‌از‌ خشنودي‌ ‌خدا‌ پيروي‌ كردند. و خداوند فضلي‌ بزرگ‌ دارد} (سوره آل عمران آیات 174-173)

&"حسابگر&" ... به بندگانش داناست، برای توکل کنندگان کافی است. پاداش اعمال کم و زیاد و خوب و بد را بر حسب حکمت و دانش خود می دهد.

الله حسابگر و حسابرس بندگانش است. برکردارشان حسابگر بوده و براساس کردارشان به آنان پاداش نیک یا کیفر بد می دهد. {و ‌او‌ سريع‌ ترين‌ حسابرسان‌ ‌است} (سوره انعام آیه 62)

&"حسابگر&" ... به تمام جزئیات و تفاصیل ظاهری و باطنی کردار بندگانش احاطه کامل دارد.

&"کافی&" ... برای تمام نیازهای بندگان و آن چه به آن نیاز دارند کافی است و به شکل ویژه بنده ای را که به او توکل نموده و ایمان آورده و نیازهای دین و دنیایش را از او درخواست می کند، کفایت می کند.

ای پروردگار ای ذات کفایت دهنده ما را در هر آن چه به خود مشغول ساخته کفایت کن و رشد و هدایت را بهره ما بگردان و خیر و خوبی ما را بیفزا، ای پروردگار کریم : {و خداوند ‌به‌ عنوان‌ حسابرس‌ بس‌ ‌است} (سوره نساء آیه 6)

همانا او الله همان ذات حسابگر و کافی است...Tags: