الله حق است

الله حق است

الله حق است

همانا او الله همان ذات راستین و برحق است ؛ {این از آن است که خداوند بر حق است} (سوره حج آیه 6)

&"الله حق است&" ... در ذات و صفاتش حق است او دارای صفات و ویژگی های کمال است و وجودش از ذاتش می جوشد و هیچ چیز جز به یاری او وجودی ندارد. او همیشه دارای صفات جلال و جمال و کمال بوده وخواهد بود. او همیشه به صفت احسان معروف بوده و خواهد بود.

&"الله حق است&" ... سخن، کردار، دیدار او، رسولان او ، کتاب های او، پرستش یگانه و بدون شریک او وهر آنچه به او نسبت داده می شود حق اند {اين‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ خداوند ‌بر‌ حق‌ّ ‌است‌. و آنچه‌ ‌را‌ ‌به‌ جاي‌ ‌او‌ [‌به‌ نيايش‌] مي‌خوانند باطل‌ ‌است‌ و [‌از‌ ‌آن‌] ‌که‌ خداوند بلند مرتبت‌ [و] بزرگ‌ [منزلت‌] ‌است} (سوره حج آیه 62)

همانا او الله همان ذات حق است.Tags: