الله حکیم است

الله حکیم است

الله حکیم است

همانا او الله همان حکیم است . {آيا خداوند احكم‌ الحاكمين‌ نيست} (سوره تین آیه 8)

&"حکیم&" ... آن که تمام چیزها را محکم و پابرجا می نهد و آنان را به تقدیر خود در جایگاه شایسته قرار می دهد، پروردگار ارجمند و با عظمت و حکیم است.

&"حکیم&" ... شریعت و قوانین را بر اساس حکمتی وضع نموده است. تشریع این قوانین دارای حکمتی فراگیر و شامل در مقاصد، اسرار و عواقب دنیوی و اخروی است.

&"حکیم&" ... در هر آنچه تقدیر می کند و قضای او روی می دهد، در فقر فقیر و بیماری بیمار وتنگدستی بدهکار، او حکیم است. در تدبیر او هیچ گونه خللی وارد نمی شود و در کلام و افعال او هیچ گونه نقص یا خللی راه ندارد. خداوند را حکمتی فراگیر و شامل است.

&"حکیم&" ... کسی است که حکمت برتر در آفرینش و دستور از آن اوست. او هیچ چیز را بیهوده نمی آفریند و هیچ چیز را پوچ مشروع نکرده است. آن ذاتی که در اول و آخر حکم و دستور از آن اوست.

&"حکیم&" ... آن که حکمت، معرفت، متانت، وقار و نهادن هر چیز سر جای خود را به بندگانش الهام می کند.

الله احکم الحاکمین است، در هستی چیزی بدون اجازه او روی نمی دهد. امور برابر با قانون و تشریع او حلال و حرام گشته اند. قانون آن است که او تشریع نموده و دین آن است که او به آن امر و نهی داشته است. هیچ کس را یارای بازخواستش نبوده و هیچ کس را توان بازگرداندن قضا و قدر او نیست.

&"حکیم&" ... بر هیچ کس ستم روا نمی دارد. او در تمام اوامر و نواهی واخباری که می دهد عادل است.

همانا او الله همان حاکم حکیم است...Tags: