الله دانای باریک بین فرا گیرنده ی همه چیز است.

الله دانای باریک بین فرا گیرنده ی همه چیز است.

الله دانای باریک بین فرا گیرنده ی همه چیز است

همانا او الله همان علیم باریک بین احاطه کننده است..

&"دانا، باریک بین، احاطه کننده&" ... آن که دانش او به ظاهر و باطن احاطه دارد و آشکار و پنهان را می داند، امور لازم و واجب و امور محال و امور ممکن را می داند جهان بالا و پایین و گذشته و حال وآینده را می داند، هیچ چیز از نگاه او پنهان نمی ماند.

&"دانای باریک بین است&"... {به‌ راستي‌ دانش‌ [زمان‌ و چگونگي‌] روز قيامت‌ ‌به‌ نزد خداوند ‌است‌. و باران‌ ‌را‌ فرو مي‌فرستد و آنچه‌ ‌را‌ ‌در‌ رحمهاست‌ مي‌داند. و هيچ‌ كس‌ نمي‌داند فردا چه‌ ‌به‌ دست‌ مي‌آورد. و هيچ‌ كسي‌ نمي‌داند ‌که‌ ‌در‌ كدام‌ سرزمين‌ مي‌ميرد، بي‌ گمان‌ خداوند دانا [و] آگاه‌ ‌است} (سوره لقمان آیه 34)

&"الله دانای احاطه کننده است&" ... {آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ آسمانها و زمين‌ ‌است‌، مي‌داند و آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ نهان‌ مي‌داريد و آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ آشكار مي‌سازيد، مي‌داند. و خداوند ‌به‌ راز دلها داناست} (سوره تغابن آیه 4)

او به تمام امور دانا است .{خداوند كسي‌ ‌است‌ ‌که‌ هفت‌ آسمان‌ ‌را‌ آفريده‌ و ‌از‌ زمين‌ [نيز] مانند ‌آنها‌ ‌را‌ [آفريده‌ ‌است‌]. فرمان‌ [خداوند] ‌بين‌ ‌آنها‌ (آسمانها و زمين‌) فرود مي‌آيد ‌تا‌ بدانيد ‌که‌ خداوند ‌بر‌ ‌هر‌ كاري‌ تواناست‌. و آنكه‌ خداوند ‌در‌ دانش‌ ‌بر‌ همه‌ چيز احاطه‌ دارد} (سوره طلاق آیه 12)

همانا او الله همان دانای باریک بین و احاطه کننده است...Tags: