الله دهنده و بازدارنده است.

الله دهنده و بازدارنده است.

الله دهنده و بازدارنده است

همانا او الله همان دهنده و بازدارنده است.

&"الله دهنده و بازدارنده است&" ... به آنچه او بدهد هیچ بازدارنده ای نبوده و آن چه را او بازدارد هیچ دهنده ای نیست. تمامی مصالح و منافع از او خواسته می شود و اوست که به هر کس بخواهد می دهد و به هر کس نخواهد نمی دهد و تمام آن ها بر اساس حکمت و رحمت هستند.

سپاس خدایی را که چنان است که خود را وصف نموده و بالاتر از توصیف بندگان است.

امام شافعی

بار الها ای پروردگار گشاینده، رحمتت را بر ما بگشای و از بخشش ات به ما ببخش. ای پروردگار گیرنده، بدی ها را از ما بازدار. ای پروردگار بازدارنده و منع کننده، شر و بدی را از ما بازدار.

همانا او الله همان ذات دهنده و بازدارنده است...Tags: