الله دوستدار است..

الله دوستدار است..

الله دوستدار است..

همانا او الله همان ودود است : {و ‌او‌ آمرزنده ی دوستدار ‌است} (‌سوره بروج آیه 14)

&"دوستدار&"...آن که پیامبران و رسولان و پیروان آنان را دوست دارد. او در نزد آنان از هر چیز محبوبتراست، دل های آنان از دوستی و محبت او انباشته شده و زبان های آنان به مدح ثنای او روان گشته است. دل های آنان با دوستی و اخلاص و انابت به سویش جذب شده است.

الله دوستدار بندگانش است آنان را دوست دارد و آنان را به خود نزدیک کرده و آنان را خشنود می سازد و از آنان خشنود می شود : {آنان‌ ‌را‌ دوست‌ مي‌دارد و [آنان‌ نيز] ‌او‌ ‌را‌ دوست‌ مي‌دارند} (سوره مائده آیه 45)

پروردگار به آنان دوستی مردم را روزی می دهد پس او آن ها را دوست می گیرد و از آنان آنچه را نزدشان است، می پذیرد.

&"دوستدار&" ... نزدیک، دوستدار، خواستدار خیر برای بندگانش است

&" دوستدار&" ... بندگانش او را دوست داشته و مشتاق دیدار او هستند و در حدیث آمده است : &"هر کس دیدار خداوند را دوست دارد خداوند نیز دیدار او را دوست می دارد&" (روایت از بخاری است)

&" دوستدار&" ... به تو امر می کند تا دلت را پاک کنی و صفا بخشی و آن را از نفرت و کینه پاک سازی و چرک عناد و کینه توزی را با آب محبت و دوستی بشویی و آتش حسادت را با سردی عشق و محبت خاموش سازی.

همانا او الله، همان دوستدار است...Tags: