الله روزی دهنده است

الله روزی دهنده است

الله روزی دهنده است

همانا او الله، همان ذات روزی دهنده است ؛ {خداوند است که روزی دهنده است[همان] توانمند استوار} (سوره ذاریات آیه 58)

&"روزی دهنده&" ... آن که روزی و خوراک بندگان به دست اوست و او بلند مرتبه است آن که روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد فراخ می گرداند و تنگ می گیرد. آن که تدبیر امور و کلید های آسمان ها و زمین بدست اوست. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر آنکه روزی اش بر [ عهده] خداوند است و [او] قرارگاه و آرامگاهش را می داند} (سوره هود آیه 6)

و خداوند بلند مرتبه می فرماید : {و چه بسا جانورانی که روزی شان را بر دوش نمی کشند. خداوند به آنها و شما روزی می دهد و او شنوای دانا است} (سوره عنکبوت آیه 60)

و خداوند بلند مرتبه می فرماید : {به راستی پروردگارت روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ می گرداند و تنگ می گیرد که او به بندگانش دانای بیناست} (سوره اسراء آیه 30) ، و خداوند بلند مرتبه می فرماید: {خداوند هر که را خواهد بیشمار روزی می دهد} (سوره بقره آیه 212)

&"روزی دهنده&" ... همگی مردم فقیر و نیازمند او و نیازمند رزق و روزی او هستند و او به همگی مردم نیکوکار و بدکار، اولین و آخرین روزی می دهد.

&"روزی دهنده&" ... آن که را با قلب صالح و صلاح قلب به سویش آمد بهترین روزی و بخشش می دهد و هر کس که از او علم و ایمان بخواهد خداوند به وی روزی می کند و روزی حلال می بخشد تا او را در اصلاح قلب و دین یاری دهد.

همانا او الله همان ذات روزی دهنده است....Tags: