الله زنده پاینده است.

الله زنده پاینده است.

الله زنده پاینده است.

همانا او الله همان زنده پاینده است. {خدا‌ [ست‌ ‌که‌] معبودي‌ [راستيني‌] جز ‌او‌ نيست‌، زنده پاينده‌ ‌است} (سوره آل عمران آیه 2)

همانا خداوند پاینده است.. {خدا‌ [ست‌ ‌که‌] معبودي‌ [راستيني‌] جز ‌او‌ نيست‌، زنده پاينده‌ ‌است} (سوره آل عمران آیه 2)

&"زنده&" ... زندگی و حیات کامل داشته و به کسی دیگر نیاز ندارد. هر چیز دیگر به او نیازمند بوده وهمه چیز جز ذات پاک او نابود می شود.

&"زنده پاینده&" ... حیات کامل دارد و متکی به خود می باشد و اهل آسمان ها و زمین به او وابسته اند و اوست که کار آنان را اداره کرده و تدبیر روزی و تمام احوال آنان را می کند ، &"زنده&" ... جامع صفات ذات است و &"پاینده&" ، یعنی جامع تمام صفات است.

&"پاینده&" ... پایدار به وجود خویش و از غیر خود بی نیاز است. او ارجمند و با عظمت است.

&"پاینده&" ... بر کردار هر نفسی ناظر و نگهبان اعمال و اقوال و نیکی ها و بدی های آنها بوده و روز رستاخیز پاداش و کیفر آنان را می دهد.

&"پاینده&" ... تمام اعمال بندگان را می شمارد، او ارجمند و با عظمت است.

&"پاینده&" ... زندگی تمام بندگان را تکفل نموده و به آنان روزی می دهد و امور آنان را می گرداند و کارشان را تدبیر می کند.

&"زنده پاینده است&" ... برای همیشه باقی است و زوالی ندارد بلند مرتبه و پاک است.

همان او الله همان زنده پاینده است...Tags: