الله سالم از هر عیب است.

الله سالم از هر عیب است.

الله سالم از هر عیب است

همانا او الله سالم از هر عیب است.

الله سالم از هر عیب است. سلامتی از او می جوشد و هیچ بنده ای جز با دهش او به سلامتی نمی رسد و هیچ موفقیتی جز به توفیق او حاصل نمی شود.

&"همانا او سالم از هر عیب است&" ... سالم از هر گونه عیب و نقص و دیگران را از هر گونه شر و بدی و آفت سالم نگه می دارد.

&"همانا او سالم از هر عیب است&" ... صفات او از هر گونه مشابهت با آفریدگان سالم بوده و از هر نوع عیب و اوصاف ناقص، سالم است. دانش و علم او کامل ، عدل اش شامل و فراگیر و بدون هیچ گونه عیب است. حکم و دستور او بی کم و کاست، قضای او بی عیب است. آفرینش او سالم است. او سالم و بی عیب است و سلامتی از او می جوشد با برکت است آن ذات صاحب جلال و عزت.

خداوند سلامتی در دو جهان را برای بندگانش قرار داده است ؛ {سلام بر ابراهیم} (سوره صافات آیه 109) ، {سلام بر موسی و هارون} (سوره صافات آیه 120) ، {سلام بر پیغمبران} (سوره صافات آیه 181) ، و در سرای دیگر خداوند بلند مرتبه می فرماید : {به سلامت و ایمنی به آنجا در آیید} (سوره حجر آیه 46)

&"سالم&" ... سلامتی کامل که بعد از آن هیچ گونه ترس و واهمه ای وجود ندارد. بخشش و گذشتی که بعد از آن هیچگونه هراسی وجود ندارد ؛ او سالم است و سلامتی از اوست.

همانا او الله، همان ذات سالم و بی عیب است.Tags: