الله ستوده است.

الله ستوده است.

الله ستوده است

همانا او الله همان ذات ستوده است.

در ذاتش ستوده ، در کردارش ستوده ، در آفرینشش ستوده و در سخنانش ستوده است. در این هستی جز آن ذات بی آلایش هیچ ستوده دیگری وجود ندارد. سپاس و ستایش کامل از آن پروردگار پاک و بی آلایش است.

&"ستوده&" ... او در ذات و صفات و اسماء و افعالش ستوده وبلکه او بهترین اسماء را دارد. کاملترین صفات و نیکوترین آنها را داراست. افعال او در میان عدل و نیکویی می گردند. ای پروردگار، ستایش تنها تو را سزد. ای ذاتی که کتابت را بر ما فرستادی و عظمتت را به ما نمایاندی و پیامبرت محمد صلی الله علیه و سلم را به سوی ما فرستادی.

همانا او الله همان ذات ستوده است...Tags: