الله سپاسگذار حق شناس است.

الله سپاسگذار حق شناس است.

الله سپاسگذار حق شناس است

همانا او الله همان ذات سپاسگذار حق شناس است.

همانا او الله همان ذات حق شناس است... {‌خدا‌ قدردان‌ داناست} (‌سوره بقره آیه 158) ، {به‌ راستي‌ پروردگارمان‌ آمرزنده قدرشناس‌ ‌است} (سوره فاطر آیه 34)

آن پروردگار پاک و بی آلایش از عمل بسیار کم هم قدردانی می کند و اشتباهات فراوان را می بخشد. کردار افراد مخلص را بدون حساب چند برابر می کند.

&" الله بسیار سپاسگزار است&" ... هر کس از او سپاسگزاری کند به او می دهد و هر کس از او بخواهد می بخشد و یاد می کند هر کس که او را یاد کند. حق شناس را فزون می دهد و بهره کافر و حق ناشناس زیان و ضرر است. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {اگر‌ سپاس‌ گزاريد ‌به‌ ‌شما‌ افزون‌ دهم‌ و ‌اگر‌ كفر ورزيد، [بدانيد ‌که‌] عذاب‌ ‌من‌ سخت‌ ‌است} (سوره ابراهیم آیه 7)

همانا او الله همان ذات حق شناس بسیار سپاسگزار است...Tags: