الله شنوای بیناست.

الله شنوای بیناست.

الله شنوای بیناست

همانا او الله همان ذات شنوای بیناست.

ای شنوا دعای ما را گوش کن و آن را اجابت فرما، چرا که تو به کردار ما و کوتاهی ها و نیازمندی های ما بینایی و ما فقط نیازمندی های خود را به پیش تو می آوریم.

&"الله شنواست&" ... تمامی صداهای ضعیف و قوی را شنیده و یک صدا او را از شنیدن صدای دیگری وصدای یک سائل، او را از شنیدن صدای سائل دیگر باز نمی دارد.

&"شنوای بیناست&" ... سخن تو را می شنود، از خودت حساب بگیر. دعای تو را می شنود پس با اصرار دعا کن. کردار تو را می بیند و هیچ امری بر او پنهان نمی ماند پس نیکی کن که خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

&"الله بیناست&" ... همه چیزها را می بیند هرچندان که کوچک و یا بزرگ ، در شب و یا روز پنهان باشد.

&"شنوا&" ... همه سخنان را با وجود تفاوت زبان ها و تنوع نیازها می شنود.

&"بیناست&" ... حرکت پای مورچه سیاه را در شب تاریک بر صخره سخت می بیند و هر آنچه را که زیر هفت زمین است مشاهده می کند، همانگونه که هر چیز بالاتر از هفت آسمان را نیزمی بیند.

&"شنوای بیناست&" ... هیچ چیزی بر او مخفی نمی ماند، هیچ امر عجیب و غریب و استثنایی و سرگردان و غیر سرگردان بر او پنهان نمی ماند.

همانا او الله همان ذات شنوای بیناست.Tags: