الله فاتح و قادر مطلق است

الله فاتح و قادر مطلق است

الله فاتح و قادر مطلق است

همانا او الله همان ذات پیروز و قادر مطلق است

فاتح و غالب بر جن و انس است ؛ {و اوست که بر بندگانش چیره بوده و اوست فرزانه آگاه} (سوره انعام آیه 18)

&"قادر مطلق&" ... او بر همه چیز قادر مطلق است. آن است که مخلوقات در برابر عزت و قدرت و کمال اقتدار او تسلیم شده اند.

&"قادر مطلق&" ... او بر تمامی مخلوقات با برتری و دانش و چیرگی و تدبیر خود غالب شده است و هیچ چیز در این هستی پهناور، جز به اجازه و دانش او روی نمی دهد.

&"قادر مطلق&" ... بر معاندان و متکبران با قوی ترین دلایل و روشن ترین براهین چیره گشته تا برای آنان ثابت کند که او تنها مستحق پرستش و به فریاد طلبیدن است. الوهیت و ربوبیت و اسمای نیکو و صفات برتر فقط از آن اوست.

&"قادر مطلق&" ... بر ستمگران و سرکشان و گردنکشان چیره شده و آنان را بدون اراده و ناچار در صحرای محشر گرد می آورد ؛ {و به پیشگاه خداوند یگانه قهار آشکار شوند} (سوره ابراهیم آیه 48)

&"قادر مطلق&" ... مشیئت و خواست او نافذ می شود و هیچ کس از مخلوقاتش هر چند که بزرگ باشد آن را نمی تواند برگرداند. آفرینش او نوپدید بوده و تمام زورمندان در برابر او ناتوان اند و زبان ها در وصف آفرینش بدیع او بند آمده اند هرچند که در بیان تنوع بخرج داده و سعی کنند.

همانا او الله همان ذات پیروز و قادر مطلق است....Tags: