الله مشکل گشاست

الله مشکل گشاست

الله مشکل گشاست

همانا او الله، همان ذات مشکل گشاست . {و او داور داناست} (سوره سباء آیه 26)

&"مشکل گشا&" ... رحمت های خود را بر ما می گشاید : {[در] رحمتی را که خداوند برای مردم بازگشاید، برای آن [رحمت] هیچ بازدارننده ای نیست} (سوره فاطر آیه 2)

&"داور&" ... اوست که در میان بندگانش با احکام شرعی و احکام کونی و احکام کیفری داوری می کند. کسی است که با لطفش دیدگان راستگویان را گشوده و دل های آنان را برای شناخت و محبت و میل به سوی خودش باز کرد و برای بندگانش دروازه های متنوع رحمت و روزی را گشود.

&"مشکل گشا&" ... خداوند دروازه برکت های خود را بر ما می گشاید و از فضل و بخشش خود به ما می دهد و عفو و لطف خود را شامل حال ما می گرداند.

او همان پروردگاری است که دلهای بسته را با کلید هدایت و ایمان می گشاید.

&"گشاینده&" ... درهای رحمت را می گشاید و آنها را لبریز می کند وجوشش نعمت را بر آنان سرازیر کرده و سرچشمه های دانش و حکمت را به سوی عقل های آنان سرازیر می کند و ایمان را بر دل های آنان می گشاید و آنان را هدایت می کند.

&"گشاینده&" ... آن که غم و غصه را از بندگان زدوده و همه اندوه ها را از آنان برطرف می کند. ناراحتی را زدوده و هر زیان را از بین می برد.

&"داور&" ... آنکه با عدل در میان بندگانش در سرای دیگر داوری می کند و او کارساز ستوده است.

همانا او الله همان داور است....Tags: