الله نزدیک است

الله نزدیک است

الله نزدیک است

همانا او الله همان پروردگار نزدیک است.

ای آنکه به کسی که او را به دعا بخواند نزدیک است... و نزدیک است به کسی که به او امیدوار است.

ای کسی که نزدیک به کسی است که از او بپرسد. ای کسی که به ما از رگ گردن نزدیک تر است.

با انس و آرامش و با کلامت بر ما منت بنه، ای کسی که نزدیک هستی ؛ {و چون‌ بندگانم‌ درباره ‌من‌ ‌از‌ تو بپرسند، [بگو] ‌به‌ راستي‌ ‌که‌ ‌من‌ نزديكم} (سوره بقره آیه 186)

&"نزدیک&"... با وجود علو و برتری، با علم و اطلاعش نزدیک است.

&"نزدیک&"... برای کسی که او را به دعا بخواند، می دهد و لطف می کند. بالا می برد و رفع درد و رنج می کند. به فریاد شخص در تنگنا افتاده و مجبور می رسد.

&"نزدیک&"... به همه نزدیک است. با علم و آگاهی و نظارت و مشاهده و احاطه اش.

&"نزدیک&"... به کسی که به سوی او بازگشت و خود را به او وابسته ساخت. گناه را می بخشد و توبه را می پذیرد.

&"نزدیک&"... آن چه را که بنده برای نزدیکی به او انجام می دهد می پذیرد و به اندازه نزدیکی بنده به خودش، او هم به بنده نزدیک می شود.

&"نزدیک&"... آگاه نسبت به وضع بندگانش است. او با علم و احاطه خودش نزدیک است و هیچ چیز آنان از او پنهان نمی ماند.

&"نزدیک&"... با لطف و حفاظت و یاری و تاییدش نزدیک است و این قرب و نزدیکی خاص اولیا و دوستانش است.

&"نزدیک&"... تمام بندگان در سرانجام خود به سوی او باز می گردند ؛ {و ما از شما به او [ محتضر] نزدیکتریم} (سوره واقعه آیه 85)

&"نزدیک&"... نفوس به قرب و نزدیکی او الفت می گیرند و به یاد او شادمان و مسرور می شوند.

همانا او الله همان ذات قریب و نزدیک است...Tags: