الله نور است

الله نور است

الله نور است

همانا او الله همان نور است . {خداوند نور آسمانها و زمین است} (سوره نور آیه 35)

&"نور&" ... آن که دل های عارفین به خود را به معرفت و شناخت خود و ایمان به او منور و روشن نموده است و قلوب آنها را با هدایت خود نورانی نموده است.

&"نور&" ... الله تاریکی ها را با نور خود از بین برده و آسمانها و زمین را روشن نموده است و راه روندگان به سوی خودش و دل های آنان را روشن کرده است.

الله نور است و همچنین حجاب و پرده او نور است که اگر آن را کنار بزند، شکوه و عظمت خداوند سبحان تمامی مخلوقات را خاکستر می کند.

همانا او الله همان نور است...Tags: