الله همان ذات با عظمت و بزرگ و سترگ و باهیبت است.

الله همان ذات با عظمت و بزرگ و سترگ و باهیبت است.

الله همان ذات با عظمت و بزرگ و سترگ و باهیبت است

همانا او الله است همان ذات با عظمت و بزرگ و با هیبت است.

او الله است همان ذات موصوف به عظمت و کبریاء و ارجمندی و سرافرازی.او از هر چیز دیگر بزرگتر و از همه عالی تر و برتر است و احترام، تعظیم و بزرگی او در قلوب دوستان و برگزیدگان اوست. دل های آنها از احترام و اجلال و فروتنی و خشوع برای کبریای او لبریز گشته است.

چقدر پاک و بی آلایش هستی ای پروردگار بزرگ، چقدر تو عالی شان هستی. {پس‌ نام‌ پروردگار بزرگت‌ ‌را‌ ‌به‌ پاكي‌ ياد كن} (سوره واقعه آیه 96)

ای پروردگار ارجمند و با عظمت، ای ذات عالی مقام ما توان شمارش ستایش و عظمت تو را نداریم ای پروردگار صاحب جلال و کرامت.

او در ذات پاکش بسیار بزرگ و عالی شان و در اسماء و صفاتش بزرگ است. {چيزي‌ مانند ‌او‌ نيست} (سوره شوری آیه 11)

او صاحب مقام عالی و باعظمت است. هر کس در چیزی از آن با او درگیر شود او را از بین برده و کمرش را می شکند. همانگونه که در حدیث قدسی می فرماید : &"کبریاء پوشش بالا تنه من و عظمت شلوار من است، هر کس در یکی از این دو با من درگیر شود او را در آتش می اندازم&" (روایت از احمد است)

همانا او الله همان ذات ارجمند بزرگ و با عظمت و صاحب جلال و برتری است...Tags: