الله همان ذات بی نیاز بی نیاز کننده است.

الله همان ذات بی نیاز بی نیاز کننده است.

الله همان ذات بی نیاز بی نیاز کننده است

همانا او الله همان ذات بی نیاز بی نیاز کننده است.

&"بی نیاز&" ... او با ذات خود از همه بی نیاز است. او دارای بی نیازی کامل و مطلق بوده و به هیچ صورت نقص و عیبی به صفات و کمال او وارد نمی شود. او همیشه غنی و بی نیاز است، زیرا غنا از لوازم ذات اوست، همانگونه که همیشه او خالق توانا و رازق نیکوکار است و به هیچ صورت نیازمند نمی شود، او آن بی نیازی است که گنجینه های آسمان و زمین و دنیا و آخرت از آن اوست و او تمام بندگانش را به طور عموم بی نیاز می گرداند.

&"بی نیاز&" .... از بندگانش بی نیاز است. از آنان خوراک و نوشیدنی نمی خواهد. آنان را نیافریده تا از کمی بدر آید یا به آنان قوت گرفته و یا از تنهایی خارج شود. بلکه آنان در آب و غذا و دیگر امور خود به او نیاز دارند. خداوند بلند مرتبه می فرماید: {و جن و انس را جز برای آنکه مرا بندگی کنند نیافریدم (56) از آنان هیچ روزی ای نمی خواهم و نمی خواهم که به من خوراک بدهند(57)} (سوره ذاریات آیات 57-56)

&"بی نیاز کننده&" ... مردم را از فقر و نیازشان بی نیاز می کند و از دادن، کمی نمی یابد. بندگانش به غیر از او نیازمند نمی شوند، همانگونه که در حدیث قدسی آمده است: &"اگر اولین و آخرین همه انسان ها و جنیان در یک صحرا گرد آیند و درخواست های خود را از من مطرح کنند و من همه درخواست های آنان را اجابت کنم این امر چیزی از ملک من کم نمی کند مگر همانگونه که فروکردن سوزن در دریا سبب کاهش آن می شود&" (روایت از مسلم است)

&"بی نیازکننده&" ... برخی از بندگان را با هدایت و اصلاح قلب، شناخت خود، تعظیم و محبت خودش بی نیاز می کند و آنان را به آن چه کامل تر از صلاح دنیاست بی نیاز می کند.

ای کسی که بخشش چیزی از تو کم نمی کند. ما را با حلال از حرام بی نیاز کن. زیرا که پروردگار بی نیاز بی نیاز کننده تو هستی.

همانا او الله همان ذات بی نیاز بی نیاز کننده است...Tags: