الله همان ذات توانای صاحب قدرت و نیرومندی است.

الله همان ذات توانای صاحب قدرت و نیرومندی است.

الله همان ذات توانای صاحب قدرت و نیرومندی است

همانا او الله همان ذات توانای صاحب قدرت و نیرومند است...

{و خداوند ‌بر‌ ‌هر‌ كاري‌ تواناست} (سوره بقره آیه 284) ، {در‌ مقام‌ و منزلتي‌ راستين‌، ‌در‌ نزد فرمانروايي‌ توانا} (سوره قمر آیه 55) ، {بگو: ‌او‌ تواناست} (‌سوره انعام آیه 65)

&"قدرتمند&" ... صاحب قدرت و استواری کامل بوده و بر انجام هر کاری و با هر کس تواناست.

&"توانا&" ... دارای قدرت کامل، زنده می کند و می میراند. موجودات را بوجود آورده و آنها را مدیریت می کند و حکم او در میان آنان جاری است.

&"قادر مطلق&" ... به قدرت خود برمی انگیزد و پاداش می دهد و دل ها را به هر سان که بخواهد می گرداند.

&"توانا&" ... دارای قدرت کامل، با قدرت و توان او هیچ گونه ناتوانی و نقصی همراه نیست.

&"توانا&" ... کسی که هر یک از مخلوقات خود را به آن چه می خواهد اداره می کند و این با انتهای قدرت و فراگیری صورت می گیرد.

همانا او الله همان ذات قدرتمند پر توان نیرومند است...Tags: