الله همان ذات رفیع، بلند مرتبه صاحب رفعت است.

الله همان ذات رفیع، بلند مرتبه صاحب رفعت است.

الله همان ذات رفیع، بلند مرتبه صاحب رفعت است

همانا او الله همان ذات رفیع بلند مرتبه صاحب رفعت است.

&"رفیع بلند مرتبه صاحب رفعت&" ... بلندی مطلق از هر وجه از آن اوست. دارای رفعت ذات و رفعت مقام و صفات و برتری سیطره و چیرگی است . {و ‌او‌ بلند مرتبه بزرگ‌ [قدر] ‌است} (سوره بقره آیه 255)

او بر عرش قرار گرفته است. او با تمامی صفات بزرگی، کبریایی، جلال، جمال و انتهای کمال وصف می شود و عظمت منتهایی این امور به نزد اوست.

&"رفیع بلند مرتبه&" ... از هر صفتی که شایسته او نیست و از هر نقص و عیبی منزه است. او در ذات، صفات و چیرگی اش برتر بوده و او الله، همان ذات صاحب رفعت است.

همانا او الله همان ذات رفیع بلند مرتبه صاحب رفعت است...Tags: