الله پیروزمند است.

الله پیروزمند است.

الله پیروزمند است

همانا او الله همان ذات پیروزمند است ارجمند و با عظمت است . {و خداوند پیروزمند فرزانه است} (سوره انفال آیه 67)

الله پیروزمند توانا و چیره است.... آن که هیچ نیرویی به او زیان نمی رساند و هیچ نیرویی قادر به ناتوان کردن او نیست. فرخنده است پروردگار بلند مرتبه نکته بین.

&"پیروزمند&" ... سربلندی و پیروزمندی او تکمیل شده و همه تسلیم او گشته اند و تمامی نیروها در برابر او ضعیف و ناتوان گشته اند. هرچیز غیر او ناچیز بوده و تمامی مخلوقات در برابر او خوار هستند.

&"پیروزمند&" ... او به هر کس بخواهد ارجمندی و پیروزی را می دهد و از هرکس بخواهد آن را بازمی دارد و هرکس را که بخواهد خوار می کند و تمامی خیر به دست اوست. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {که عزت همگی از آن خداست} (سوره یونس آیه 65)

عزت و افتخار به نسب و نژاد و مال نیست، بلکه عزت فقط از جانب خداوند است.

پیروزمند&" ... آن که تمامی عزت و پیروزمندی از آن اوست عزت قدرت، عزت چیرگی، عزت بازداشتن و امتناع. مانع از آن می شود که کسی از بندگان به ذره ای از عزت برسد و تمامی موجودات را مقهور خود ساخته و تمام آفرینش تسلیم او گشته و در برابر عظمت او به کرنش افتاده اند.

&"پیروزمند&" ... تمامی عزت و افتخار از طرف اوست و تمامی توان و نیرو به فضل اوست. هرکس به جایی می خواهد چنگ بزند باید به خداوند چنگ بزند و هر کس پیروزمندی را می خواهد، باید با تمام وجود به سوی الله برود.{عزت خاص خدا و رسول و مومنان است} (سوره منافقون آیه 8)

همانا او اله همان ذات پیروزمند است...Tags: