الله گستراننده و چاره ساز است.

الله گستراننده و چاره ساز است.

الله گستراننده و چاره ساز است

همانا او الله است، همان گستراننده ی چاره ساز : {حقّا ‌که‌ ‌خدا‌ فراخ‌ نعمت‌ داناست} (سوره بقره ایه 115)

همانا او الله است، همان گستراننده ی چاره ساز .

&"چاره ساز جامع و شامل&" ... جواد و بخشنده است و ظرفیت هر درخواست را دارد.

&"جامع و شامل&" ... در صفاتش کامل است. در نام هایش بسیار بزرگ و سترگ است. کسی نمی تواند ثنای او را بشمارد. عظمت، پادشاهی و سلطنت، فضل و جود و احسان او بسیار پهناور و سترگ است.

&"جامع و شامل&" ... ظرفیت و گنجایش دادن به همگی بندگان را به شکل کافی داشته و به دانش احاطه کامل دارد و همگی تحت حفظ او و زیر تدبیر او هستند.

&"چاره ساز&" ... او کسی است که سمع او همه صداها را به تفصیل تشخیص داده و زبان ها بر او در هم نمی آمیزند.

&"چاره ساز&" ... از عبادت بندگان شادمان می شود و دین را آسان کرده و برای آنان گشایش قایل شده است. آن پروردگار ارجمند و با عظمت.

همانا الله صاحب نعمت فراوان است...Tags: