الله گیرنده و گشاینده است

الله گیرنده و گشاینده است

الله گیرنده و گشاینده است

همانا او الله همان ذات گیرنده و گشاینده است.

&"الله ذات گیرنده و تنگ کننده&" ... روزی برخی را می کاهد و آنان را می آزماید و آن را از برخی باز می دارد تا آنان را خوار سازد و به برخی می دهد تا آنان را برافرازد.

&"الله گشاینده است&" ... گشاینده روزی و گشاینده معارف قلوب است و تمامی این ها برابر با حکمت، رحمت، کرم و جود اوست.

همانا او الله همان ذات گیرنده و گشاینده است...Tags: