معنی اخلاص

معنی اخلاص

معنی اخلاص

هر کس خداوند را شناخت، او را دوست گرفته و او را می پرستد و خود را برایش خالص می گرداند.

اخلاص، همان بهشتی است که افراد مخلص در پی آنند و آن روح پرهیزکاران و رازی میان بنده و خدایش است. اخلاص از بین برنده وسوسه و ریا بوده و عبارت است از آن که هدفت ازهر کاری فقط خداوند باشد و به جز او به سوی دیگری ننگری و میل دیگری در دلت بروز نکند. امید شنیدن مدح و ثنا از سوی مردم نداشته باشی و فقط از خداوند انتظار پاداش ببری.

ایوب سختیانی تمام شب را قیام می کرد و این را پنهان نگاه می داشت و به هنگام صبح چنان صدایش را بالا می برد که گویی همین لحظه از خواب برخاسته است.

اخلاص کمال عمل و نیکویی آن است. آن گرانبهاترین چیز در دنیا بوده وعبارت است از این که در اعمال و طاعات، نیت و هدفت فقط خداوند بوده و دیدن زودگذرمردم را با پایداری دیدن و نظارت پروردگاراز یاد ببری. آن چه را که برای الله است، پروردگار بزرگوار پاداش داده و آن چه که برای غیر اوست نابود می شود و از بین می رود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید : &"همانا معیار پذیرش اعمال بر اساس نیت بوده و هرکس بر اساس آن چه نیت کند پاداش می بیند. هرکس هجرتش برای دنیا یا برای ازدواج با زنی باشد، پس هجرتش به همین هدف قرار داده می شود&" (روایت از بخاری است)

جایگاه اخلاص

اخلاص در دین جایگاهی دارد که با هیچ چیز دیگر قابل مقایسه نبوده و هیچ عملی جز با اخلاص پذیرفته نمی شود. خداوند بلند مرتبه در قرآن کریم در آیات فراوانی ما را به داشتن اخلاص یادآوری کرده است. {و فرمان‌ نيافتند جز آنكه‌ ‌خدا‌ ‌را‌‌-‌ ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ پرستش‌ ‌را‌ ‌براي‌ ‌او‌ خالص‌ ساخته‌اند، بپرسنتد} (سوره بینه آیه 5)

و خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید: {بگو: بي‌ گمان‌ نمازم‌ و عبادتم‌ و زندگاني‌ام‌ و مرگم‌ [همه‌] ‌در‌ راه‌ خداوند، پروردگار جهانيان‌ ‌است (162) او‌ شريكي‌ ندارد و ‌به‌ ‌اين‌ فرمان‌ يافته‌ام‌ و ‌من‌ نخستين‌ [كس‌ ‌از‌] مسلمانانم (‌163)} (سوره انعام آیات 163-162) ، و خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید : {كسي‌ ‌که‌ مرگ‌ و زندگي‌ ‌را‌ آفريد ‌تا‌ ‌شما‌ ‌را‌ بيازمايد ‌که‌ كداميك‌ ‌از‌ ‌شما‌ نيكوكارتر ‌است} (‌سوره ملک آیه 2)

و همچنین می فرماید : {بي‌ گمان‌ ‌ما كتاب‌ ‌را‌ ‌به‌ حق‌ ‌به‌ تو نازل‌ كرده‌ايم‌، ‌پس‌ ‌خدا‌ ‌را‌ ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ پرستش‌ [خويش‌] ‌را‌ ‌براي‌ ‌او‌ خالص‌ مي‌داري‌، بندگي‌ كن (2) بدان‌ ‌که‌ پرستش‌ ناب‌ ‌از‌ ‌آن‌ خداست} (‌سوره زمر آیه 3-2) ، و می فرماید : {پس‌ كسي‌ ‌که‌ ‌به‌ لقاي‌ پروردگارش‌ اميدوار ‌است‌ بايد ‌که‌ كار پسنديده‌اي‌ انجام‌ دهد و ‌در‌ پرستش‌ پروردگارش‌ كسي‌ ‌را‌ شريك‌ نياورد} (سوره کهف آیه 110)Tags: