معنی اله

معنی اله

معنی اله

{اوست خدایی که معبود[ راستینی] جز او نیست} (سوره حشر آیه 22)

اله: آن معبود اطاعت شده ای است که شایسته پرستش است.{و خداوند را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نیاورید} (سوره نساء آیه 36)

معنی &"لا اله الا الله&"

لا اله الا الله : این کلمه توحید خالص و بزرگترین واجب خداوند بر بندگانش است و در دین چنان جایگاهی دارد که سر به بدن انسان.

یعنی: معبود راستین و به حقی جز الله نیست.

از دو رکن اساسی تشکیل شده است.

اول: نفی الوهیت حقیقی از غیر خداوند ارجمند و با عظمت.

دوم: اثبات الوهیت حقیقی برای او و نه غیر از او.Tags: