مفهوم ایمان به خداوند و حقیقت آن

مفهوم ایمان به خداوند و حقیقت آن

مفهوم ایمان به خداوند و حقیقت آن

ایمان صادقانه، زندگی با معنویت و میدان شادمانی ها

راحتی و خوشی نفس جز با ایمان به خداوند ممکن نیست و نفس غیر مومن همیشه ترسان و سرگردان و ناتوان باقی می ماند و هرگز به استقرار و آرامش نمی رسد و ایمانی که سبب نجات و رهایی است ایمان به الله است و ایمان به آن معنی است که فرد تصدیق قطعی بکند مبنی بر اینکه پروردگار هر چیز و صاحب و آفریننده آن، الله است و فقط او مستحق عبادات نماز، روزه، دعا، امید و بیم، خضوع و خاکساری است و اوست که تمام صفات کمال را داربوده و از هر عیب و نقص و کمبود پاک و منزه است و اوست باعظمت و ارجمند.

ایمان به الله تعالی نوری به سوی عدل، آزادی، دانش، معرفت، هدایت، آرامش، آسایش و امنیت روانی است.

و ایمان به او شامل ایمان به فرشتگان و کتاب های او و رسولان او و روز رستاخیز و تقدیر خیر و شر از طرف اومی شود و این ایمان اصل سعادت انسان، بلکه بهشت دنیا در این باور و سرانجام آن بهشت آخرت است. ان شاء الله .

و از جهت شرعی عبارت است از : باور قلبی و اقرار به زبان و عمل با اعضای بدن،این باور با طاعت و فرمانبرداری اضافه و با گناه و نافرمانی کاسته می شود.

بعد از فهم این امر باید دانست که اساس پذیرش عمل در نزد الله تعالی ایمان است. به دلیل سخن باری تعالی که می فرماید : {هر‌ كس‌ ‌که‌ ‌از‌ كارهاي‌ شايسته‌ انجام‌ دهد ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ مؤمن‌ ‌باشد} (سوره انبیاء آیه 94)

اهمیت ایمان

برترین اعمال و پاکترین آنها در نزد الله تعالی ایمان است، همانگونه که ابوذر –رضی الله عنه- روایت می کند از پرسشی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمودند : &"ای رسول خدا، برترین اعمال کدام است؟ فرمودند: ایمان در راه خداوند و جهاد در راه او&" (روایت از مسلم است)

ایمان سبب هدایت و سعادت دنیایی و اخروی است. بنا به سخن باری تعالی که می فرماید : {پس‌ ‌هر‌ كس‌ ‌را‌ ‌که‌ خداوند بخواهد هدايتش‌ كند دلش‌ ‌را‌ ‌براي‌ [پذيرش‌] اسلام‌ مي‌گشايد} (سوره انعام آیه 125)

ایمان مومن را از گناهان دور می کند. به دلیل سخن الله تعالی که می فرماید : {كساني‌ ‌که‌ تقوي‌ دارند، چون‌ وسوسه‌اي‌ ‌از‌ [سوي‌] شيطان‌ ‌به‌ آنان‌ برسد، [خداوند ‌را‌] ياد مي‌كنند، ‌آن‌ گاه‌ ناگهان‌ بينا مي‌گردند} (سوره اعراف آیه 201)

ایمان شرط پذیرش عمل است. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {و [اي‌ پيامبر] ‌به‌ راستي‌ ‌که‌ ‌به‌ تو و ‌به‌ كساني‌ ‌که‌ پيش‌ ‌از‌ تو بودند، وحي‌ كرده‌ شد: ‌اگر‌ شرك‌ آوري‌، بي‌ گمان‌ عملكردت‌ نابود شود. و ‌به‌ يقين‌ ‌از‌ زيانكاران‌ شوي} (سوره زمر آیه 65)

با ایمان خالص، خداوند عمل را برکت می دهد و دعاها را با آن می پذیرد : {و [اي‌ پيامبر] ‌به‌ راستي‌ ‌که‌ ‌به‌ تو و ‌به‌ كساني‌ ‌که‌ پيش‌ ‌از‌ تو بودند، وحي‌ كرده‌ شد: ‌اگر‌ شرك‌ آوري‌، بي‌ گمان‌ عملكردت‌ نابود شود. و ‌به‌ يقين‌ ‌از‌ زيانكاران‌ شوي} (سوره زمر آیه 65) ، خداوند با ایمان خالص، عمل را برکت می دهد و دعاها را با آن می پذیرد.Tags: