چگونه مخلص خواهی شد؟

چگونه مخلص خواهی شد؟

چگونه مخلص خواهی شد؟

نخست: محقق کردن توحید پروردگار ارجمند و با عظمت. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {پس‌ ‌خدا‌ ‌را‌ ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ پرستش‌ [خويش‌] ‌را‌ ‌براي‌ ‌او‌ خالص‌ مي‌داري‌، بندگي‌ كن (2) بدان‌ ‌که‌ پرستش‌ ناب‌ ‌از‌ ‌آن‌ خداست} (سوره زمر آیه 3-2) ، و خداوند بلند مرتبه می فرماید : {و فرمان‌ نيافتند جز آنكه‌ ‌خدا‌ ‌را‌‌-‌ ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ پرستش‌ ‌را‌ ‌براي‌ ‌او‌ خالص‌ ساخته‌اند، بپرستند} (سوره بینه آیه 5)

هر امر درونی که با ظاهرش مخالف باشد باطل است.

دوم: محقق ساختن پیروی رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اطاعت از او در آنچه امر نموده و پرهیز از آن چه نهی کرده وبازداشته است و تایید او در آن چه خبر داده است. پروردگار ارجمند و با عظمت می فرماید : {اي‌ مؤمنان‌، ‌از‌ خداوند اطاعت‌ كنيد و ‌از‌ ‌رسول‌ [‌او‌] و صاحبان‌ امرتان‌ [‌هم‌] اطاعت‌ كنيد ‌هر‌ گاه‌ ‌در‌ چيزي‌ اختلاف‌ كرديد، ‌اگر‌ ‌به‌ ‌خدا‌ و روز قيامت‌ ايمان‌ داريد، ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌خدا‌ و ‌رسول‌ بازگردانيد. ‌اين‌ بهتر و نيك‌ انجام‌ تر ‌است} (‌سوره نساء آیه 59)

سوم: اگر می خواهی مخلص باشی بر انجام عمل صالح حریص باش و همیشه به یاد بیاور که مخلص از جمله آن هفت دسته ای است که به روز رستاخیز زیر سایه عرش خداوند قرار می گیرند : &"مردی که صدقه ای داد و آن را مخفی کرد&" (روایت از بخاری است) ، و همچنین به یاد بیاور : &"همانا پذیرش اعمال به نیت بستگی دارد&" (روایت از بخاری است)

چهارم: ازمحبت تعریف و تمجید رویگردان باش و از آنچه در دست مردم است نا امید شو و ارتباط خود را با خالقت قرار بده. مخلص برای رسیدن به دنیا و یا به زنی طمع نمی کند، بلکه امید او به رحمت خداوند است.

پنجم: خودت را در پیش خدایت بینداز و دروازه خواری را در درگاه او لازم بگیر و دعا کن تا اخلاص روزیت کند و از ریا نجاتت داده و گناهان و اشتباهات گذشته را از تو ببخشاید.

اخلاص آن است که برای عملت جز خداوند شاهد و پاداش دهنده ای نخواهی.

ششم: دوری از ریا و احتیاط از آن، آنگاه که بنده راه ریا را در پیش گرفت و محل های ورودی آن را شناخت، از راه اخلاص دور می شود. از جمله این موارد است، توصیف برخی مردم نسبت به خودشان مبنی بر این که آنها ولی هستند یا به این نام گذاری دیگران خشنود می شوند، یا کارها و طاعات خود را گزارش می کنند. پروردگار ارجمند و صاحب عظمت می فرماید : {هر‌ كس‌ ‌که‌ زندگاني‌ دنيا و تجمّل‌ ‌آن‌ ‌را‌ خواسته‌ ‌باشد‌، [پاداش‌] كارهايشان‌ ‌را‌ ‌در‌ آنجا برايشان‌ ‌به‌ تمام‌ و كمال‌ مي‌رسانيم‌ و آنان‌ ‌در‌ آنجا كاستي‌ نبينند (15) اينان‌ كساني‌ هستند ‌که‌ ‌در‌ آخرت‌ جز آتش‌ [جهنّم‌] ندارند و آنچه‌ ‌در‌ آنجا (دنيا) كرده‌ بودند، ‌بر‌ باد رفته‌ و آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ انجام‌ مي‌دهند باطل‌ ‌است (‌16)} (سوره هود آیه 16-15)

ریا شرک کوچک است. از عواقب وخیم آن کافی است که بدانیم اعمال با آن پذیرفته نمی شوند اگر چه ظاهر آن نیکو جلوه کند و خداوند آن را به صاحبانش باز می گرداند.

اخلاص و دوستی مدح و ثناء در یک دل گرد نمی آیند مگر همانگونه که آب و آتش با هم در یک جا گرد آیند!

هفتم: همراهی و مصاحبت با مخلصان - رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید : &"مرد بر دین دوستش است&" (روایت از ترمذی است) ؛ در کلام خداوند پاک تامل کن که می فرماید : {در راه ما}

دهم: ضررت به دعا خواندن خداوند و برگشت به سوی او و تکرار آن ، پس زمانی که بنده مستمند پیوسته بر در خانه اربابش معتکف بشیند ، بر او رحم و شفقت کرده و نیاز و خواسته اش را برآورده و قصورش را جبران می کند... پس دعا، دعا برای خداوند عز وجل است.Tags: