Jarabawar Bita a kan Sanin Allah da Imani da Shi (Tauhidi)

Jarabawar Bita a kan Sanin Allah da Imani da Shi (Tauhidi)