Allah’a iman olmadığında1

Allah’a iman olmadığında1

Allah’a iman olmadığında

olmadığında, şüphesiz sonucu sıkıntı ve darlıktır. İşte bu sıkıntılar, bazı toplumların sıkıntılı hayattan kurtulmaları için intihar etmenin araçlarını icat etmelerine yola açar. İslam nimeti için Allah’a hamdolsun, İslam bize bir nimet olarak yeterlidir.

Şu habere gelelim:

Dünya’dan çıkmak için yeni bir yol:

Allah’a iman etmek insanların hayatında değişik dinlere ibadet etmekten, ibadeti hak eden azze ve celle’ye ibadet etmeye doğru bir dönüm noktasıdır.

Philip Nitschke, Avustralya’da şefkati öldürme savunucusu diyor ki: &" Çıkış çantası &" denilen ve Kanada’dan posta yoluyla talep edilen intihar cihazı, ülkede büyük miktarda satıldı.

Bu cihazın fiyatı 30 Amerikan Doları. Bu cihazın yanında, boğularak ölmesine neden olan plastikten yapılan özel bir çanta da bulunur.

Nitschke, Avustralya Radyosu ABC’ye şöyle konuştu: O cihaz biraz ürkütücü bir cihaza benziyor, yalnız öldürmek için etkili bir cihazdır.

Ve şöyle ekledi: Cihaz gerçekten çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ve şöyle devam etti: Her gün birçok kişi cihaz ve onun özellikleri hakkında benimle konuşuyor.

Diğer taraftan, sinir sistemine bulaşan, insan hareket yeteneğini de kaybettiren bir hastalıktan acı çeken İngiliz kadınlardan biri, Londra’da Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Kocası hayatını bitirmek için kendisine yardım etsin diye (mahkemeden) izin istedi.

Ve Londra Radyo kanalı şöyle bildirdi: Diane Perette, 42 yaşındaki kadın, iki yıl önce bu hastalığa yakalanmıştı. Radyo; Adli makamlar, kadının hayatını sonlandırmasında kocası yardım ettiği zaman kovuşturmamaya teminat vermeyi kabul etmemelerinden sonra mahkemeye başvurduğunu söyledi.

Cenab’ı Allah şöyle buyurdu: {her kimde de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse mutlaka ona da bir geçim vardır.} [Taha 124]

 


Fakir kulların Zengin olan Allah’a ihtiyacı

Ey kullarım…

{ey insanlar, övülmeye layık ve her bakımdan zengin Allah’a muhtaçsınız} [Fatır suresi: 15]

Resulullah (sav) aziz ve celil olan Rabbinden naklen anlattığına göre, Rabb Teala şöyle buyurmuştur &" ey kullarım! Ben nefsime zulmü haram ettim, onu sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin. ey kullarım! Hidayet verdiklerim dışında hepiniz dall (doğru yoldan sapmışlar)sınız. Öyleyse benden hidayet isteyin de sizi hidayet edeyim! ey kullarım! Benim yedirdiklerim hariç, hepiniz açlarsınız. Öyleyse benden yiyecek isteyin de size yiyecek vereyim! ey kullarım! Benim giydirdiklerim hariç hepiniz çıplaklarsınız! Öyleyse benden giyinme talep edin de sizleri giydireyim! ey kullarım! Sizler gece ve gündüz hata işliyorsunuz. Ben ise bütün günahları affederim. Öyleyse benden mağfiret talep edin de sizleri bağışlayayım. ey kullarım! Bana zarar verme mevkiine ulaşamazsınız ki bana zarar veresiniz! Bana fayda sağlama mertebesine de ulaşamazsınız ki bana menfaat sağlayasınız. ey kullarım! Şayet sizlerin öncekileri, sonrakileri; insi olanları, cinni olanları hepsi de sizden en muttaki bir insanın kalbi üzere olsaydınız, bu benim mülkümde hiç bir şeyi zerre miktar artırmazdı. ey kullarım! Eğer sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, insi olanlarınız, cinni olanlarınız sizden en facir bir kimsenin kalbi üzere olsaydınız, bu benim mülkümden zerre kadar bir eksiklik hasıl etmezdi. ey kullarım! Eğer sizlerin öncekileri ve sonrakileri, insi olanları, cinni olanları bir düzlükte toplanıp bana talepte bulunsaydınız, ben de her insana istediğini verseydim, bu, benim nezdimde olandan, iğnenin denize batırıldığı zaman hasıl ettiği eksilme kadar bir noksanlık ancak meydana getirirdi. Ey kullarım! Bunlar sizin amelleriniz, onları sizin için sayıyorum. Sonra bunların karşılığını size ödeyeceğim. Öyleyse sizden kim bir hayırla karşılaşırsa Allah`a hamd etsin. Kim de hayır değil de başka bir şey bulursa, kendinden başka bir şeyi levm etmesin (kınamasın, başına geleni kendinden bilsin) &"(İmam Müslim).

Allah’ın (emirlerini) koru ki, O da seni korur

Ben Resulullah (sav)`ın terkisinde idim. Bana şu nasihatte bulundu: &" Yavrum! Allah`a karşı (emir ve yasaklarına uyarak edebini) koru, Allah da seni (dünya ve ahirette) korusun! Allah`ı(n üzerindeki hukukunu) koru ki O`nu karşında (dünya ve ahiretin fenalıklarına karşı hami) bulasın -veya önünde demişti-. Bollukta Allah`ı tanı ki, darlıkta da O, seni tanısın. (Dünya ve ahiretle ilgili) bir şey isteyince Allah`tan iste. Yardım talep edeceksen Allah`tan yardım dile. Zira kullar, Allah`ın yazmadığı bir hususta sana faydalı olmak için bir araya gelseler, bu faydayı yapmaya muktedir olamazlar. Allah`ın yazmadığı bir zararı sana vermek için bir araya gelseler, buna da muktedir olamazlar. Kalemlerin mürekkebi kurudu ve sayfalar dürüldü. Sen, yakini bir imanla, tam bir rıza ile Allah için çalışmaya muktedir olabilirsen çalış; şayet buna muktedir olamazsan, hoşuna gitmeyen şeyde sabırda çok hayır var. Şunu da bil ki Nusret(i İlahi) sabırla birlikte gelir, kurtuluş da sıkıntıyla gelir, zorlukta da kolaylık vardır, bir zorluk iki kolaylığa asla galebe çalamayacaktır. &" (İmam Tirmizi).

 


Allah azze ve celle (Aziz ve Yücedir)

Allah büyüklerin büyüğüdür:

Allah’ın şanı ne yücedir… İbadet edilmeye ve övülmeye layıktır…

Gökler, yerler ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler.

gece, gündüz, yer, deniz ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı hamd ile tespih ederler. :{her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız} [İsra suresi: 44]

Allah’ı en çok tanıyan, Allah’tan en çok korkandır.

Bilenlerin en âlimi olan Allah anlatılamaz… O’nu, ancak kalpler anlar ve O’nu bilmede nefisler aciz kalır.

Kalpler O’na ibadet eder, nefisler O’nun affına sığınır, kâinat O’nu zikretmekte mutmain olur.

Allah mükelleflerin kalplerini eksik ve muhtaç halde bıraktı. Bu eksiklik, ancak kul Allah’a sığındığında giderilir.

&" Allah &" bütün güzel sıfatlarla nitelenen İlahi zata ait özel bir isimdir.

Kulların Allah Teâlâ’ya muhtaç olmaları:

İman hariç her azık biter ve Allah hariç her destek ve her yardımcı çöker.

insan fıtratıyla hüzünden ve beladan kollayacak ve koruyacak birine ihtiyacı vardır. O yüzden her durumda Allah’a muhtaç olur. O’nun rızasını diler. Çünkü O’na kavuşacak.

Kul, Allah’a muhtaç olduğunu gösterirse, görevlerini yaparsa, Allah’ın katındaki var olan her şeyine iman eder ve sabır da ederse, Allah onu kâinata imam yapar. İşte o zaman kendisine uyulan bir imam olur. {sab redip ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık. } [secde suresi: 24]

o yüzden Allah, sabır ve inancı dinde İmam olmak için şart olarak koydu.

Kâinat fıtraten Allah’a bağlanmaya muhtaçtır, bunun yanı sıra onlara hayır yapan ve lütuf edeni de fıtraten sever. İşte O, Allah azze ve celle’dir.

O’nu bilmenin onuru…

İlmin şerefi bilinenin şerefine bağlıdır Aziz ve celil olan Allah’tan daha şerefli kimse olmadığı gibi ve O’nun isimlerini, sıfatlarını, hikmetini ve kulların üzerindeki hakkını bilmekten daha şerefli bir şey yoktur. O yüzden tevhid dinin kalbidir ve Kur’an’ın yaklaşık üçte biri tevhidi anlatır.

Allah’ın cömertliklerindenbiri O’nu tanımayıkolaylaştırmasıdır.

Her şeyde O’nun bir delili (hikmeti) vardır.

yarattığı her şeyde O’nun varlığına, birliğine, mükemmelliğine, ihtişamına ve büyüklüğüne işaret eden bir delil (hikmet) gösterdi. Hatta bize bu delillere bakmayı ve onların hakkında tefekkür etmeyi de emretti. Ve bize anlattı ki; o ayetler akıl sahipleri, ilim sahipleri, marifet ehli, ver tefekkür edenler içindir.

Akıl sahiplerini tek ve eşsiz olan, her şeyin kendisine muhtaç olup da kendisinin ise hiçbir şeye muhtaç olmadığı Allah’a iman etmeye davet eden bazı Kur’an ayetlerine bir göz atalım. {Kesin olarak insanlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? 20-21 } [Zariyat: 20-21] , Allah şöyle buyurdu: {De ki: ‘’Göklerde ve yerde neler var, bir baksanıza’’ } [Yunus: 101]

Allah şöyle buyurdu: {Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş&"a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah&"tır. O&"nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte o, Rabbiniz Allah&"tır. O halde O&"na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz?(3) Hepinizin dönüşü ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vadetmiştir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar sonra, iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükâfatlandırmak için onu (yaratmayı) tekrar eder. Kâfirlere gelince, inkar etmekte olduklarından dolayı, onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır. (4) O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. (5) Şüphesiz gece ve gündüzün art arda değişmesinde, Allah&"ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah&"a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardı } [ Yunus: 3-6]

ve Allah şöyle buyurdu: {Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. (190) Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah&"ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. &" Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru &" derler. (191). } [Ali İmran: 190-191]

Yine şöyle buyurdu: {Sizin yaratılışınızda ve Allah&"ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. (4) } [Casiye:4]

ve Allah şöyle buyurdu: {Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar, ama ibaret almadılar). Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur. } [Hac: 46]

ve Allah şöyle buyurdu: {Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. } [Kaf: 6]

ve yine şöyle buyurdu: {Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. } [Neml: 88]

Ve buyurdu ki:{ Şüphesiz bunda akıl sahipleri için (Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren) deliller vardır. } [Ta Ha: 54]