Allah’ın varlığının delilleri

Allah’ın varlığının delilleri

Allah’ın varlığının delilleri

Mümin: Allah Teâlâ’nın her şeye gücü yeten Rab olduğuna, O’nun tek ve eşsiz bir mabut olduğuna gerçek inanandır.

Bütün kâinat; Allah azze ve celle’nin varlığını itiraf ve ikrar eder, onun varlığına iman ederler. Allah şöyle buyurdu: {Peygamberleri dedi ki: &" Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? (Hâlbuki) O, günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi (imana) çağırıyor. Onlar, &" Siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin &" dediler.} [İbrahim: 10]

Allah’ı ihsanı ve lütfu ile methedeceksin ve sen her durumda ona muhtaçsın.

Her şeyin rehberi olan Allah azze ve celle’nin varlığına işaret eden delile nasıl ulaşılır?

Allah’ın varlığının delillerine göz attığımız zaman, aşağıdaki delilleri buluruz:

Her şeyin rehberi olan Allah azze ve celle’nin varlığına işaret eden delile nasıl ulaşılır?

Allah’ın varlığının delillerine göz attığımız zaman, aşağıdaki delilleri buluruz:

Fıtrat delili.

Allah… Fıtrat üzerine nakşedilmiş bir isimdir. Buna işaret eden daha güçlü bir delile gerek yoktur.

kâinat, fıtratıyla Yaratana iman ediyor. Kalp ve aklın ışığı söndürülmediği sürece hiç kimse bu kurala muhalif olmaz. Fıtratın, Allah’ın varlığına delalet ettiğini ispatlayan en büyük kanıtlardan biri Hz. Peygamber (sav)’ın sözüdür: &" Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar, sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Tıpkı bir hayvanın, sapasağlam bir hayvan doğurması gibi. Siz hiç böyle doğan bir hayvanda kesik organ görebiliyor musunuz? &" (Buhari)

Bütün kâinat, fıtratıyla tevhidi ikrar ediyor. Allah azze ve celle şöyle buyurdu: {Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah&"ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah&"ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.} [Rum:60]

İşte bunlar, fıtratın Allah’ın varlığına delalet etmesidir.

Fıtratın Allah’ın varlığına delalet etmesi Şeytan yoluna düşmeyenler için en güçlü rehber sayılır. Nitekim Allah şöyle buyurdu: {Allah&"ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun.} [Rum: 30] ,dedikten sonra:{Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir} [Rum: 30]

Sağlam bir fıtrat, Allah’ın varlığına şahitlik eder. Şeytan yoluna düşene gelince, bu fıtrattan mahrum kalır ve ona muhtaç olur. Kul, çıkmazlar çukuruna düştüğü zaman ellerini ve gözlerini semaya açıp bütün kalbiyle Allah’a yönelerek O’ndan fıtratıyla yardım ister.

Akıl delili:

Allah’ın varlığına en güçlü delalet eden delillerden biri akli delillerdir. Bu delilleri yalnız görmek istemeyenler inkâr eder. Örnek olarak:

1-Her mahlûkun bir yaratıcısı vardır, çünkü bunlar –geçmişte de şimdi de- kendileri yaratan bir yaratıcıya muhtaçtırlar, ne kendi kendilerini yaratabilirler, ne de tesadüf olarak meydana gelebilmişlerdir. O zaman kendi kendilerini yaratma ihtimali yoktur, çünkü hiçbir şey kendi kendini yaratamaz. Bir şey meydana gelmeden önce, aslı ve vücudu yokken, nasıl bir yaratıcı olabilir ki? Her bir hâdis olanın (sonradan var olan) mutlaka bir muhdis’i (yaratıcısı) vardır. Kâinat, bu benzersiz sistemin ve bu mükemmel düzenin üzerinde kurulduğu, sebep müsebbip kuralıyla güçlü bağı olduğundan dolayı, tesadüf olarak meydana gelmesi hiç mümkün değildir. Böylece her mahlûkun mutlaka bir yaratıcısı vardır. Bu mahlûklar kendi kendilerini yaratamadığına göre ve tesadüfen meydana gelmediğine göre bir yaratıcısı olması lazım, o da Âlemlerin Rabbi olan Allah’tır. Allah, bu akli delilden yüce kitabında şöyle bahsetti: {Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?} [Tur:35]

Yani onlar, bir yaratıcısı olmadan yaratılmadığı kendi kendilerini de yaratmadığına göre onların yaratıcısı Allah’tır. Bu yüzden Hz. Cübeyr İbn Mutim, Hz. Peygamber (sav)’ın Tur suresini okumasını işittiğinde, bu ayetleri tebliğ etti: {Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? (35) Yoksa, gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar. (36) Yoksa, Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir?} [Tur: 35- 37]

Hz. Cübeyr o zaman bir müşrikti ve şöyle diyordu: &" Kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu &" (Buhari)

2-Kâinatta ve mahlûkatta Allah’ın görünen ayetleri. Allah şöyle buyurdu: {De ki:&"Göklerde ve yerde neler var, bir baksanıza.&"} [Yunus: 101]

Çünkü göklere ve yeryüzüne nazar edilince, Allah’ın bir yaratıcı olduğunu ve onun Rububiyetini ispat ediyor. Çölde yaşayan bir bedeviye &" Rabbini neyle tanıdın? &" diye sorulunca: Ayak izleri yolculuğa, deve tezeği deveye delalet eder. O halde yıldızlarla dolu olan gök, delillerle dolu olan yer ve dalgalarla dolu olan denizler, hakkıyla işiten ve hakkıyla gören Allah’a delalet etmez mi? Diye cevap verdi.

İnsanların dünyevi bilgisi her ne kadar olursa olsun, gayp perdesinin karşısında aciz kalır. Bir tek Allah’a iman etmek o acziyyeti giderir.

3-Bu dünyanın sağlam düzeni ve yapısı, yaratıcısının tek İlah, tek Malik, tek Rab olduğuna, O’ndan başka İlah ve Rab olmadığına delalet eder. Bu âlemin iki tane yaratıcısı ve düzenleyeni mümkün olmadığı gibi onun iki tane mabut İlahı da mümkün olamaz. Bu dünyanın iki yaratıcı tarafından yaratılma ihtimali olmadığı ilmen ve fıtraten sabittir. Böyle bir durumun batıl olduğu aklen açıkça anlaşılır. İşte böylece iki Rabbin ulûhiyeti batıl olur.

Şer’i delil:

Bütün şeriatlar, Allah’ın varlığına, onun mükemmel ilmine, hikmetine ve rahmetine işaret ediyor. Çünkü bu şeriatların bir Şâri’si (Şeriat koyan) olması lazım. İşte Şâri yüce Allah azze ve celle’dir. Allah şöyle buyurdu: {Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah&"a karşı gelmekten sakınasınız. (21) O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah&"a ortaklar koşmayın} [Bakara:21-22]

Ve bütün semavi kitaplar bunları ifade ediyor.

His delili:

Allah’ın varlığını en bariz bir şekilde ispat eden delillerden biri de his delilidir. Bunlar:

1-Allah’ın duaları kabul etmesi: İnsan, Allah’a dua edince &" Ey Rabbim &" deyip Allah’tan istediği şeyi için dua eder, Allah da bu kulun duasını kabul eder. İşte bu, Rabb’ın varlığını gösteren büyük bir delildir. Kul yalnız Allah’a dua eder ve Allah’ın duasını kabul ettiğini apaçık bir şekilde görür. Biz de geçmişte ve bugün, kabul olunan duaların örneklerini çokça duyduk. Bu durum, Allah’ın varlığına delalet eder. Bu örneklerin çoğu Kur’an’da bahsedilmektedir. Örneğin: {Eyyûb&"u da hatırla. Hani o Rabbine, &" Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin &" diye niyaz etmişti. (83) Biz de onun duasını kabul edip} [Enbiya: 83-84]

Ve buna benzer birçok ayet daha var.

Ateizm akılda bir hastalık ve düşüncede bir bozukluktur

2-Allah’ın, mahlûkatın hayat sırlarına yol göstermesi. İnsan doğduğu andan itibaren, annesini emmesinin yolunu gösteren kimdir? Hiç kimsenin göremediği halde; bir çavuş kuşunun, toprak altındaki suyun yerlerini görebilmesini sağlayan yeteneği kim verdi? Şüphesiz bunları yapan aşağıdaki ayeti buyuran Allah’tır: {Mûsâ, &" Rabbimiz her şeye hilkatini (yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara yol gösterendir &" dedi.)} [Ta Ha: 50]

Ateizm, akılda bir hastalık, düşünmede bir bozukluk, kalpte bir karanlık ve hayatta bir kayıptır.

3-Peygamberlerin ve elçilerin gönderilmesiyle beraber gelen ayetler: Bu ayetler, Allah’ın Peygamberlerine verdiği mucizelerdir. Bunlarla Allah, Peygamberleri diğer insanlardan üstün kılar. Allah, kavimlere gönderdiği Peygamberlerle, tebliğ ettikleri mesajın kendisinden başka yaratıcı ve ilah olmayan Allah’tan olduğuna delalet eden mucizeler de gönderdi.Tags: