Tanıtılmış Allah’ın Peygamberlerine iman

 Tanıtılmış Allah’ın Peygamberlerine iman

Allah’ın Peygamberlerine iman

Allah, kullarını boşuna yaratmayıp onları başıboş bırakmadı. O yüzden onlara O’nun sonsuz güç sahibi olduğunu, isminin ve sıfatlarının özelliklerini ve dinini anlatan peygamberler gönderdi. Allah, insanlardan en iyileri seçip peygamberler gönderdi, onlardan: Nuh, İbrahim, Musa ve İsa Hazretleri. Peygamberlik Hz. Muhammed ile sona ermiştir. Bunun yanında Allah, bütün peygamberlerin gerçek sözlü olduklarını ispatlayan delilleri de gönderdi. Onlar, insanlara Allah’ın kelamını, vahyini, mesajlarını, emirlerini ve yasaklarını tebliğ ettiler. İşte Onların mesajlarına inanmayan mü’min olamaz. Allah şöyle buyurdu:{ peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de ( iman ettiler ). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler.} [Bakara: 285]

Peygamberler Allah tarafından gönderilmiş olup insanlara tebliğ edenler oldukları için, onlara iman etmeliyiz. Allah şöyle buyurdu: {Onun peygamberlerinden hiçbirini ( diğerinden ) ayırt etmeyiz. } [Bakara: 285]

Yüce Allah, insanlara ışık olarak, peygamberlerine dört kitabı gönderdi; Hz. Davut peygambere ‘’ Zebur’’, Hz. Musa peygambere ‘’ Tevrat’’, Hz. İsa peygambere ‘’ İncil’’, Hz. Muhammed’e de ‘’Kur’an’’ gönderdi. Allah şöyle buyurdu: {Bu Kuran; ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) haberdar olan Allah tarından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış. } [Hud: 1]

Allah; kitabını hidayet, ışık, bereket, delil ve apaçık bir nur olarak gönderdi. Allah şöyle buyurdu: {Bu ( Kur’an ) de bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. } [Enam: 155]

Ve yine şöyle buyurdu:{ Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil (Hz. Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur (Kur’an) indirdik. } [Nisa: 174]

Allah, Peygamberlerin sonuncusu ve insanların en iyisi olan Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e ve peygamberliğine iman etmeyi Allah’a inanmanın bir gereği kılmıştır. Bu da İslam’ın ilk şartı olan kelime-i-şehadetinin: ‘’Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü‘’ getirilişinde tezahür eder. Yüce Allah Hz. Muhammed (sav)’i âleme rahmet olarak gönderdi ve O’nu insanları karanlıktan aydınlığa, bilgisizlikten ilme, dalaletten hidayete erdirsin ve onlara doğru yolu göstersin diye gönderdi. O da ümmetine nasihat ederek görevini tamamladı. Şüphesiz O, ümmetine çok düşkün idi. Allah şöyle buyurdu: Allah şöyle buyurdu: {Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. } [Tevbe: 128]

Yüce Allah, Peygamberine bütün hak ettiği hakları verdi. Çünkü O, Kâinatın efendisi ve insanların en iyisidir. Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurdu: &" Âdemoğullarının efendisi, övünmeksizin benim. &" (İbn Mece)

Hz. Muhammed (sav)’in haklarından bazıları:

1-Hz. Muhammed’in, Allah’ın kulu ve resulü olduğunu kabul edip, Allah tarafından âleme rahmet olarak gönderildiğine ve yüce Allah’ın mesajını tebliğ ettiğine inanmak. Allah diyor ki : { Artık siz Allah’a, peygamberlerine ve indirdiğimiz nura (Kur’an’a) iman edin.} [Tagabun:8]

Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurdu: &" Muhammed’in nefsini kudret eliyle tutan zata yemin ederim ki, bu ümmetten her kim –Yahudi olsun, Hristiyan olsun- beni işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır. &" (Müslim)

2-Hz. Muhammed’in (sav) bildirdiklerinin tamamını kabul edip onun Allah’tan hak olduğuna şüphe etmeden inanmak. Allah şöyle buyurdu: {İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen.} [Hucurat: 15]

Allah Teâlâ şöyle de buyurdu: &" Hayır! Rabbine Andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin da hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. &" [Nisa:65]

3-Hz. Muhammed’in (sav) muhabbeti hakkında, Yüce Allah şöyle buyurdu: {De ki: &" Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesata uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah’tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. } [Tevbe: 24]

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: &" hiçbiriniz, ben kendisine babasından da, evladından da daha sevgili olmadıkça iman etmiş olamaz. &" (Buhari)

4-Peygambere yardım etmek ve O’na saygı göstermek. Allah şöyle buyurdu: {Ey insanlar! Allah’a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz. } [Fetih:9].

Şöyle de buyurdu: {ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. } [Araf: 157]

5-Peygamber’in yolunda giden Ehl-i beytini sevmek ve onlara saygı göstermek. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: &" Ben Ehl-i beytim hususunda Allah’ı size hatırlatıyorum. Ben, Ehl-i beytim hususunda Allah’ı size hatırlatıyorum. Ben Ehl-i beytim hususunda Allah’ı size hatırlatıyorum. &" (Müslim)

6-Hz. Peygamber’in (sav) yolunda giden dostlarını sevmek ve onlar hakkında kötü söylememek. Çünkü onlar Allah’ın övdüğü kimselerdir. Allah şöyle buyurdu: {Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler, Onların, rükû ve secde halinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. } [Fetih: 29]

Ve onların hakkında Peygamber (sav) şöyle buyurdular: &" Sakın benim Ashabıma sövmeyiniz! Nefsim kudret elinde olan Allah’a ye¬min ederim ki, Uhud Dağı kadar altını sadaka olarak verseniz, Sahabilerimden birisinin iki avuç hurma sadakasına, hatta bunun yarısına bile yetişemez-siniz &" . &" (Müslim).

Sahabilerin en efendileri Râşit halifelerdir. Onlar: Ebu Bekir, Ömer bin Hattab, Osman bin Affan ve Ali bin Ebu Talib hazretleri. Allah şöyle buyurdu: {İslam’a ilk önce kabul eden muhacirler ve Ensar ile iyilikte onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.} [Tevbe: 100]

Ve bütün bu sahabiler, ilim ve din bize ulaşıncaya kadar, Peygamberimiz (sav)’den islamı tebliğ ettiler.

Allah’ın Peygamberlerine iman

Allah, kullarını boşuna yaratmayıp onları başıboş bırakmadı. O yüzden onlara O’nun sonsuz güç sahibi olduğunu, isminin ve sıfatlarının özelliklerini ve dinini anlatan peygamberler gönderdi. Allah, insanlardan en iyileri seçip peygamberler gönderdi, onlardan: Nuh, İbrahim, Musa ve İsa Hazretleri. Peygamberlik Hz. Muhammed ile sona ermiştir. Bunun yanında Allah, bütün peygamberlerin gerçek sözlü olduklarını ispatlayan delilleri de gönderdi. Onlar, insanlara Allah’ın kelamını, vahyini, mesajlarını, emirlerini ve yasaklarını tebliğ ettiler. İşte Onların mesajlarına inanmayan mü’min olamaz. Allah şöyle buyurdu:{ peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de ( iman ettiler ). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler.} [Bakara: 285]

Peygamberler Allah tarafından gönderilmiş olup insanlara tebliğ edenler oldukları için, onlara iman etmeliyiz. Allah şöyle buyurdu: {Onun peygamberlerinden hiçbirini ( diğerinden ) ayırt etmeyiz. } [Bakara: 285]

Yüce Allah, insanlara ışık olarak, peygamberlerine dört kitabı gönderdi; Hz. Davut peygambere ‘’ Zebur’’, Hz. Musa peygambere ‘’ Tevrat’’, Hz. İsa peygambere ‘’ İncil’’, Hz. Muhammed’e de ‘’Kur’an’’ gönderdi. Allah şöyle buyurdu: {Bu Kuran; ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) haberdar olan Allah tarından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış. } [Hud: 1]

Allah; kitabını hidayet, ışık, bereket, delil ve apaçık bir nur olarak gönderdi. Allah şöyle buyurdu: {Bu ( Kur’an ) de bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. } [Enam: 155]

Ve yine şöyle buyurdu:{ Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil (Hz. Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur (Kur’an) indirdik. } [Nisa: 174]

Allah, Peygamberlerin sonuncusu ve insanların en iyisi olan Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e ve peygamberliğine iman etmeyi Allah’a inanmanın bir gereği kılmıştır. Bu da İslam’ın ilk şartı olan kelime-i-şehadetinin: ‘’Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü‘’ getirilişinde tezahür eder. Yüce Allah Hz. Muhammed (sav)’i âleme rahmet olarak gönderdi ve O’nu insanları karanlıktan aydınlığa, bilgisizlikten ilme, dalaletten hidayete erdirsin ve onlara doğru yolu göstersin diye gönderdi. O da ümmetine nasihat ederek görevini tamamladı. Şüphesiz O, ümmetine çok düşkün idi. Allah şöyle buyurdu: Allah şöyle buyurdu: {Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. } [Tevbe: 128]

Yüce Allah, Peygamberine bütün hak ettiği hakları verdi. Çünkü O, Kâinatın efendisi ve insanların en iyisidir. Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurdu: &" Âdemoğullarının efendisi, övünmeksizin benim. &" (İbn Mece)

Hz. Muhammed (sav)’in haklarından bazıları:

1-Hz. Muhammed’in, Allah’ın kulu ve resulü olduğunu kabul edip, Allah tarafından âleme rahmet olarak gönderildiğine ve yüce Allah’ın mesajını tebliğ ettiğine inanmak. Allah diyor ki : { Artık siz Allah’a, peygamberlerine ve indirdiğimiz nura (Kur’an’a) iman edin.} [Tagabun:8]

Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurdu: &" Muhammed’in nefsini kudret eliyle tutan zata yemin ederim ki, bu ümmetten her kim –Yahudi olsun, Hristiyan olsun- beni işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır. &" (Müslim)

2-Hz. Muhammed’in (sav) bildirdiklerinin tamamını kabul edip onun Allah’tan hak olduğuna şüphe etmeden inanmak. Allah şöyle buyurdu: {İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen.} [Hucurat: 15]

Allah Teâlâ şöyle de buyurdu: &" Hayır! Rabbine Andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin da hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. &" [Nisa:65]

3-Hz. Muhammed’in (sav) muhabbeti hakkında, Yüce Allah şöyle buyurdu: {De ki: &" Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesata uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah’tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. } [Tevbe: 24]

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: &" hiçbiriniz, ben kendisine babasından da, evladından da daha sevgili olmadıkça iman etmiş olamaz. &" (Buhari)

4-Peygambere yardım etmek ve O’na saygı göstermek. Allah şöyle buyurdu: {Ey insanlar! Allah’a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz. } [Fetih:9].

Şöyle de buyurdu: {ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. } [Araf: 157]

5-Peygamber’in yolunda giden Ehl-i beytini sevmek ve onlara saygı göstermek. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: &" Ben Ehl-i beytim hususunda Allah’ı size hatırlatıyorum. Ben, Ehl-i beytim hususunda Allah’ı size hatırlatıyorum. Ben Ehl-i beytim hususunda Allah’ı size hatırlatıyorum. &" (Müslim)

6-Hz. Peygamber’in (sav) yolunda giden dostlarını sevmek ve onlar hakkında kötü söylememek. Çünkü onlar Allah’ın övdüğü kimselerdir. Allah şöyle buyurdu: {Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler, Onların, rükû ve secde halinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. } [Fetih: 29]

Ve onların hakkında Peygamber (sav) şöyle buyurdular: &" Sakın benim Ashabıma sövmeyiniz! Nefsim kudret elinde olan Allah’a ye¬min ederim ki, Uhud Dağı kadar altını sadaka olarak verseniz, Sahabilerimden birisinin iki avuç hurma sadakasına, hatta bunun yarısına bile yetişemez-siniz &" . &" (Müslim).

Sahabilerin en efendileri Râşit halifelerdir. Onlar: Ebu Bekir, Ömer bin Hattab, Osman bin Affan ve Ali bin Ebu Talib hazretleri. Allah şöyle buyurdu: {İslam’a ilk önce kabul eden muhacirler ve Ensar ile iyilikte onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.} [Tevbe: 100]

Ve bütün bu sahabiler, ilim ve din bize ulaşıncaya kadar, Peygamberimiz (sav)’den islamı tebliğ ettiler.Tags: