دلایل وجود رب

دلایل وجود رب

دلایل وجود رب

مومن: کسی است که یقین دارد الله تعالی پروردگار توانا بوده و یقین دارد که او معبود یکتاست.

تمام هستی به این اقرار می کند و آن را تصدیق نموده و به آن اعتراف می کند و ایمان دارد و به وجود الله فریاد می زند خدای بلند مرتبه می فرماید: {رسولانشان‌ گفتند: آيا ‌در‌ [وجود] خداوند شك‌ هست‌، ‌که‌ آفريننده آسمانها وزمين‌ ‌است‌! ‌شما‌ ‌را‌ فرا مي‌خواند ‌تا‌ گناهانتان‌ ‌را‌ ‌براي‌ ‌شما‌ بيامرزد و ‌تا‌ مدّتي‌ معين‌ [اجل‌] ‌شما‌ ‌را‌ باز ‌پس‌ اندازد. گفتند: ‌شما‌ جز بشري‌ مانند ‌ما نيستيد. مي‌خواهيد ‌که‌ ‌ما ‌را‌ ‌از‌ آنچه‌ نياكانمان‌ مي‌پرستيدند، باز داريد. ‌پس‌ ‌براي‌ ‌ما دليلي‌ آشكار ‌در‌ ميان‌ آوريد} (سوره ابراهیم آیه 10) ، چگونه برای وجود کسی دلیل می خواهند که ایشان بلند مرتبه و با عظمت و دلیل هر چیز است.

اگر باصرف نظر از این، در پی دلیل برای رب و پروردگار بگردیم این موارد را خواهیم یافت:

دلیل فطرت:

او را جز به فضل و احسانش ذکر نمی کند و نمی ستاید و تو در هر دو حالت به او، جل جلاله نیاز داری

مخلوقات بر ایمان به خالق آفریده شده اند و فقط کسانی از این ایمان رویگردان می شوند که فطرت حقیقی آنها محو شده است. از بزرگترین دلایل گرایش فطرت به الله تعالی، آن سخن رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که می فرماید: &"هر مولودی بر اساس فطرت از مادر متولد می شود و پدر و مادرش او را یهودی، مسیحی و یا مجوسی می کنند. به مانند چهارپایان که بچه خودشان را می زایند، آیا در میان آنان گوش بریده ای می بینی&" (روایت از بخاری است)

الله نامی است که در فطرت نقش بسته و نیاز به دلیلی رسا تر از این نمی باشد.

هر مخلوق بنابر فطرتش به توحید اعتراف می کند. خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید: {پس‌ روي‌ [دل‌] ات‌ ‌را‌ ‌با‌ حق‌ّ گرايي‌ تمام‌ ‌به‌ سوي‌ ‌اين دين‌ بگردان‌. ‌از‌ فطرت‌ الهي‌ ‌که‌ مردم‌ ‌را‌ ‌بر‌ اساس‌ ‌آن‌ پديد آورده‌ ‌است‌ [پيروي‌ كن‌]. آفرينش‌ خداوند دگرگوني‌ نمي‌پذيرد. دين‌ استوار ‌اين‌ ‌است‌. ولي‌ بيشتر مردم‌ نمي‌دانند} (سوره روم آیه 30) ، این ها دلایل فطرت بر وجود پروردگار بلند مرتبه هستند.

دلیل فطرت بر وجود الله تعالی از هر دلیلی قوی تر است ، البته برای کسی که مورد هجوم شیطان قرار نگرفته باشد. به همین سبب الله متعال فرموده است:{فطرت الهی که مردم را بر اساس آن پدید آورده است} (سوره روم آیه 30) ، و این را بعد از این سخن اظهار داشت :{پس‌ روي‌ [دل‌] ات‌ ‌را‌ ‌با‌ حق‌ّ گرايي‌ تمام‌ ‌به‌ سوي‌ ‌اين دين‌ بگردان} (سوره روم آیه 30)

فطرت سالم به وجود الله تعالی گواهی می دهد و کسی که مورد هجوم شیطان قرار گرفته است به طور عادی از این دلیل استفاده نمی کند و زمانی به آن نیاز پیدا می کند که در مشکل و ورطه بزرگی بیفتد. در آن هنگام دستان ، چشمان و دلش به سوی آسمان متوجه می شود و با فطرت و آفرینش استوارش مستقیما از پروردگارش یاری و کمک می جوید.

دلیل عقل:

از جمله قوی ترین و مستدل ترین دلایل بر وجود خالق دلایل عقلی است که جز فرد منکر و کافر کس دیگری نمی تواند آنها را انکار کند. از این نمونه است:

1- هر مخلوقی خالق و آفریننده ای دارد و چون این ها آفریده شده اند، پس باید آفریننده ای داشته باشند که آنها را آفریده است، زیرا هیچ چیز نمی تواند خودش را به وجود بیاورد و همچنین نمی شود به طور تصادفی به وجود آمده باشد، نمی تواند خودش را به وجود بیاورد زیرا به حکم عقل هیچ چیز نمی تواند آفریننده خود باشد، چون آن پیش از بوجود آمدن، معدوم است و چگونه می تواند آفریننده و خالق خود باشد در حالی که وجود ندارد پس چون هر چیزی که موجود است باید بوجود آورنده ای داشته باشد و از سوی دیگرآفرینش او با این نظام شگفت، بدیع، هماهنگ، متحد و صمیمانه بوده و نظام اسباب و مسببات بین مخلوقات حاکم گشته پس به طور قطع محال است که به شکل تصادفی به وجود آمده باشد . هر آفریده ای آفریننده ای دارد و اگر این مخلوقات نمی توانند خودشان را بیافرینند و امکان به وجود آمدن به شکل تصادفی نیز وجود ندارد پس می ماند اینکه آنان را بوجود آورنده ای است که او الله پروردگار جهانیان است. خداوند بلند مرتبه و با عظمت این دلیل عقلی و این برهان را در قرآن این چنین ذکر کرده است: {آيا بي‌ آفريدگار آفريده‌ شده‌اند ‌ يا ‌ اينكه‌ ‌خود‌ آفرينندگانند} (الطور: 35)

یعنی آنها بدون آفریننده آفریده نشده اند و خودشان هم خود را نیافریده اند. پس باید آنها خالق و آفریننده ای داشته باشند و آن الله بلند مرتبه است. در روایات آمده است که آن گاه که جبیر بن مطعم شنید رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوره طور را می خواند و به این آیات رسید: {آيا بي‌ آفريدگار آفريده‌ شده‌اند ‌ يا ‌ اينكه‌ ‌خود‌ آفرينندگانند! (35) آيا آسمانها و زمين‌ ‌را‌ آفريده‌اند! [نه‌] بلكه‌ آنان‌ يقين‌ نمي‌كنند (36) آيا خزانه‌هاي‌ پروردگارت‌ نزد آنان‌ ‌است‌ ‌ يا ‌ آنان‌ چيره‌ هستند(37)} (سوره طور آیات 37-35) ، جبیر در آن روز مشرک بود و گفت: &"نزدیک بود قلبم از جا کنده شود&" (روایت از بخاری است)

2- آیات آشکار خداوند در هستی و آفرینش او؛ خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید: {بگو بنگرید که چه چیز در آسمانها و زمین است} (سوره یونس آیه 101)

زیرا نگریستن در آسمانها و زمین سبب می شود تا شخص به این نتیجه برسد که الله همان خالق است و به ربوبیت پروردگارش یقین کند. از یک اعرابی در بیابان پرسیدند: خدایت را به چیز شناختی؟ گفت اثر پا بر رونده ای دلالت می کند و پشگل شتر بر وجود شتر . آیا این آسمان دارای برج ها و زمین با دره و کوه و دریای پر موج اش بر پروردگار شنوای بینا دلالت نمی کنند؟!

بشریت در برابر پرده های غیب و پوشیده برای همیشه عاجز و ناتوان باقی می ماند هر چندان که دانش مادی، زمینی او اوج بگیرد، تنها ایمان به خداوند است که این موضوع را حل می کند.

3- منظم بودن امر دنیا و محکم بودن این نظم و ترتیب، این دلالت می کند که تدبیر کننده آن یک معبود یکتا بوده و صاحب و مالک یگانه بوده و پروردگار و رب یکی است و غیراز او معبود و رب دیگری وجود ندارد، همانگونه که وجود دو پروردگار و معبود و آفریننده که در تمام امور مثل و مانند هم باشند محال است، رسیدن به این دانش که هستی را دو خدای مانند هم آفریده اند نا ممکن بوده و بر اساس فطرت بشری ودانش آدمی محال است. پس وجود دو معبود باطل می شود.

دلیل شرع:

تمام قوانین آسمانی بر وجود آفریننده و بر کمال علم، حکمت و رحمت او دلالت می کنند، زیرا این قوانین باید قانونگذاری داشته باشند و قانونگذار خداوند ارجمند و با عظمت است. خداوند بلند مرتبه می فرماید: {اي‌ مردم‌، پروردگارتان‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌شما‌ و پيشينيانتان‌ ‌را‌ آفريده‌ ‌است‌، بندگي‌ كنيد ‌تا‌ [‌از‌ خشم‌ ‌خدا‌] ايمن‌ مانيد (21) كسي‌ ‌که‌ زمين‌ ‌را‌ [مانند] بساطي‌ و آسمان‌ ‌را‌ [مانند] سقفي‌ برايتان‌ قرار داد. و ‌از‌ آسمان‌ آبي‌ باراند، سپس‌ بدان‌ ‌از‌ [انواع‌] فرآورده‌ها ‌براي‌ روزي‌ ‌شما‌ ‌بر‌ آورد. ‌پس‌ ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ مي‌دانيد ‌براي‌ خداوند همتاياني‌ مقرّر مكنيد (22) } (سوره بقره آیات 22-21)

و تمام کتاب های آسمانی این چنین اظهار می دارند.

دلیل حس :

از آشکارترین و واضح ترین براهین گویای وجود پروردگار پاک و بلند مرتبه دلیل حس است. حسی که برای هر صاحب بصیرتی آشکار و ملموس است:

1- پذیرش دعا ها: انسان خداوند ارجمند و با عظمت را به دعا می خواند و می گوید: ای پروردگار، از او چیزی می خواهد و بعد مشاهده می کند که دعایش پذیرفته شده است و این دلیلی ملموس و قابل درک با حس بشری بر وجود رب است. او جز خداوند کس دیگری را نخوانده و خداوند دعای او را پذیرفته است و چه بسا این بارها مشاهده شده و نمونه هایی از این پذیرش را بارها در باره گذشتگان شنیده ایم که خداوند دعای آنها را پذیرفته وخواسته آنان را لبیک گفته است و این امری عادی است که دلالت بر وجود خالق می کند و از این دست در قرآن فراوان است واز آن جمله: {ايوب‌ ‌را‌ [نيز ياد كن‌]، چون‌ پروردگارش‌ ‌را‌ ندا داد ‌که‌: آسيبي‌ ‌به‌ ‌من‌ رسيده‌ ‌است‌ و تو مهربانترين‌ مهرباناني‌. (83) پس‌ [دعايش‌] ‌را‌ اجابت‌ كرديم} (سوره انبیاء آیات 84-83) ، و جز این آیات فراوانی در این باره وجود دارد.

الحاد یک بیماری در عقل و خللی در اندیشه و تفکر و ظلمت و تاریکی در قلب و سبب ضایع شدن زندگی است.

2- هدایت مخلوقات به راز زندگی شان: چه کسی انسان را در هنگام ولادت به سوی پستان مادر رهنمون می کند تا از آن شیر بنوشد و چه کسی هدهد را به دیدن جایگاه آب در زیر زمین راهنمایی می کند در حالی که جز او کسی متوجه آن نمی شود؟ همانا او همان الله است که می گوید: {گفت‌: پروردگار ‌ما كسي‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ همه‌ چيز [هيئت‌] آفرينشش‌ ‌را‌ داده‌، ‌آن‌ گاه‌ ‌او‌ ‌را‌ [‌به‌ جستجوي‌ نيازهايش‌] هدايت‌ كرده‌ ‌است} (سوره طه آیه 50)

3- و نشانه هایی که پیغمبران و رسولان آورده اند: و آن ها همان معجزاتی هستند که خداوند با آن ها رسولان، پیغمبران و برگزیدگان خودش را بر دیگر آدمیان تایید و تقویت نموده است. هر رسولی را که خداوند به سوی قومی فرستاده است او را با معجزه ای تایید نموده تا برای آنان ثابت شود که آنچه را رسول می گوید از طرف خالق معبود است و پروردگار و معبودی جز او نیست.Tags: