معنی آیه "و خداوند نام های نیک دارد"

معنی آیه "و خداوند نام های نیک دارد"

معنی آیه &"و خداوند نام های نیک دارد&"

خداوند بلند مرتبه می فرماید : {و خداوند نامهاي‌ نيك‌ دارد. ‌پس‌ ‌به‌ ‌آن‌ [نامها] ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ [دعا] بخوانيد و آنان‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ نامهايش‌ كجروي‌ مي‌كنند، رها كنيد، [سزاي‌] آنچه‌ ‌را‌ مي‌كردند، خواهند ديد} (سوره اعراف آیه 180)

همگی نام های پروردگار ارجمند و با عظمت، نام های ستوده هستند و خداوند آنها را به این وصف کرده است که آن ها نیکو هستند و فرموده است : {وخداوند نامهاي‌ نيك‌ دارد. ‌پس‌ ‌به‌ ‌آن‌ [نامها] ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ [دعا] بخوانيد و آنان‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ نامهايش‌ كجروي‌ مي‌كنند، رها كنيد، [سزاي‌] آنچه‌ ‌را‌ مي‌كردند، خواهند ديد} (سوره اعراف آیه 180)

این ها فقط در لفظ نیکو نیستند بلکه نیکو هستند چون بر وصف کمال دلالت می کنند. تمام نام های پروردگار نام های ستایش، مدح، ثناء و بیان عظمت اومی باشند و به همین سبب نیکویند و تمام صفات او صفات کمال و جلال و تمام افعالش پر از حکمت، رحمت، مصلحت و عدل هستند.

باور داشتن به نام ها و صفات خداوند در دایره تعریف ایمان اند . همانطور که در کتاب خداوند و سنت صحیح رسول او صلی الله علیه و سلم آمده است و این بر اساس دو قاعده است:

قاعده نخست: اثبات نمودن نام های خداوند با توجه به جلال و عظمت خداوند بدون تحریف یا وا نهادن و کنار گذاردن برخی از اسماء و یا تعیین کیفیت آنها و این برابر است با کلام خداوند بلند مرتبه که می فرماید : {چيزي‌ مانند ‌او‌ نيست‌. و ‌او‌ شنواي‌ بيناست} (سوره شوری آیه 11)

قاعده دوم: فهم معنای آن و اثبات صفاتی که این اسماء آن ها را در بر دارند، بدون تلاش برای درک کامل معنا و مفهوم آنها، خداوند بلند مرتبه می فرماید : {آينده‌ و گذشته‌شان‌ ‌را‌ مي‌داند و [انسانها] ‌در‌ دانش‌ ‌به‌ ‌او‌ احاطه‌ نيابند} (سوره طه آیه 110)

خداوند ارجمند و با عظمت هدف غایی از شناخت اسماء نیکو و صفات برترش را پرستش او بر این اساس می داند. همانگونه که می فرماید : {بگو: خداوند ‌را‌ بخوانيد ‌ يا ‌ «رحمن‌» ‌را‌ بخوانيد. ‌هر‌ كدام‌ [نيك‌ ‌است‌] ‌که‌ خداوند نامهاي‌ نيكو دارد} (سوره اسراء آیه 110)

و پروردگار ارجمند و با عظمت می فرماید : {و خداوند نامهاي‌ نيك‌ دارد. ‌پس‌ ‌به‌ ‌آن‌ [نامها] ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ [دعا] بخوانيد و آنان‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ نامهايش‌ كجروي‌ مي‌كنند، رها كنيد، [سزاي‌] آنچه‌ ‌را‌ مي‌كردند، خواهند ديد} (سوره اعراف آیه 180)

معنی&" پس به آن نام ها او را به دعا بخوانید&"

دعا کردن با استفاده از اسمای نیکوی خداوند دو نوع دعا را شامل می شود: دعای درخواست مانند سخن بنده که می می گوید &" یا الله به من بده و یا کریم بر من لطف کن&" و دعای مدح و ثنا وعبادت، مانند بیان عظمت خداوند با استفاده از اسمای نیکو و صفات او بدون هیچ گونه درخواستی. این ثنا می تواند با قلب و یا با زبان انجام پذیرد که پروردگار بزرگ و متعال را با نام های نیکو و صفات برتر می ستاید و تعریف می کند.

معنی آیه&" و آنان را که در نام هایش کجروی می کنند رها کنید&" عبارت است از:

کجرویی در نام های پروردگار ارجمند و باعظمت به معنی انکار یا تکذیب قسمتی از آن چه در کتاب خداوند آمده و یا تشبیه نمودن نام های خداوند به چیزی از مخلوقات او یا وصف نمودن خداوند به آنچه شایسته اونبوده و کلام خداوند و سنت رسولش بر خلاف آن است.Tags: