Allah Mai godiya Abin godewa

Allah Mai godiya Abin godewa

Allah Mai godiya Abin godewa

Shi ne Allah mai godiya abin godewa

Shi ne Allah mai godiya.. “To haqiqa Allah mai godiya ne masani” (Albaqra : 158) , “Haqiqa Ubangijinmu mai yawan gafara ne mai godiya” (Faxir : 34)

Allah shi ne mai godewa aiki kaxan, ya gafarta zunubi mai yawa, ya ninnika ladar masu tsarkake aiki gare shi, ba tare da wani lissafi ba.

“Allah Mai yawan godiya”

Yana bawa wanda ya gode masa, ya yi falala ga wanda ya roqe shi, ya ambaci wanda ya ambace shi, wanda ya gode yana da qari, wanda ya kafirce kuwa ya yi hasara. Allah ya ce “Idan kuka gode tabbas zan qara muku, idan kuwa ku ka yi butulci to azaba ta mai tsanani ce” (Ibrahim : 7)

“Lallai shi Allah mai godiya ne abin godewa”Tags: