Allah Mai gado ne

Allah Mai gado ne

Allah Mai gado ne

Shi ne Allah Mai gajewa.. “Lallai mu muna rayawa muna kashewa, kuma mu ne magada” (Al-hijir : 23)

Mai gado”

Wanda yake gaje qasa da waxanda suka kanta, babu wani abu da zai yi saura sai shi, mai girma da buwaya

“Mai gado”

Wanda zai dauwama bayan halittarsa, saboda cikar mulkinsa, kuma zuwa ga mulkinsa kowane mai mulki zai koma. Yana gargaxin duk wanda ya yi zalunci ya yi girman kai cewa makoma tana wajensa, domin shi ne mai gado.

“Mai gado”

Yana kwaxaitar da bayinsa akan ciyarwa saboda shi. Dukiya abin aro ce, rayuwa kuma tafiya take, komawa kuma za ta kasance zuwa Allah mai gaje dukkan komai

“Mai gado”

Yana gargaxin bayinsa da su guji butulce masa, saboda asalin ni’ima daga gare shi ne, kuma gare shi za ta koma.

“mai gado”

Yana gaje qasa da waxanda suke kanta, duk kuwa wanda zai wanzu bayan wani ya tafi to shi ne Mai gado.. “Mun kasance mune masu gado” (Al-qasas : 58)

Haqiqa shi Allah mai gajewaTags: