Allah sha yabo, mai girma, mai xaukaka

Allah sha yabo, mai girma, mai xaukaka

Allah sha yabo, mai girma, mai xaukaka

Shi ne Allah abin yabo da girma da xaukaka

Shi ne Allah wanda ya siffatu da siffofin girma, da xaukaka, wanda ya fi komai girma, ya fi komai xaukaka. Yana da girma da xaukaka a cikin zukatan masoyansa zavavvun bayinsa. Zukatansu sun cika da girmansa da xaukakarsa, da qasqantar da kai gare shi.

Tsarki ya tabbata gareka. Ya girma mene ne ya yi girmanka!!... “Ka tsarkake sunan Ubangijinka mai girma” (Alwaqi’a : 96)

Ba za mu iya lissafa yabo a gareka ba, da girmanka. Ya mai girma. Ya ma’abocin girma da karamci.

Mai girma cikin zatinsa, mai girma cikin sunayensa da siffofinsa… “Babu abin da ya yi kama da shi” (Asshura : 11)

Shi ne ma’abocin girma da xaukaka, duk wanda ya ja da shi a cikin haka, zai karya shi, kamar yadda Allah ya faxa a cikin hadisi qudusi : “Nuna isa mayafina ne, girma kuma kwarjallena ne, duk wanda ya yi ja da ni a cikin xaya daga cikinsu zan jefa shi a wuta” (Ahmad ne ya rawaito shi)

Shi ne Allah abin mai girma da xaukakaTags: