Allah shi ne gaskiya

Allah shi ne gaskiya

Allah shi ne gaskiya

Haqiqa Allah shi ne gaskiya.. “Saboda Allah shi ne gaskiya” (Al-hajji : 6)

Allah Shi ne Gaskiya

A cikin zatinsa da siffofinsa, shi ne cikakke a cikin siffofinsa, samuwarsa dole ce, babu wani abu da zai samu in babu shi, shi ne wanda bai gushe ba, kuma ba zai gushe ba da girma da kamala, da kyautatawa

Allah shi ne gaskiya

Maganarsa gaskiya ce, aikinsa gaskiya ne, gamuwa da shi gaskiya ce, manzanninsa gaskiya ne, litattafansa gaskiya ne, addininsa gaskiya ne, bauta masa shi kaxai ita ce gaskiya, duk abin da yake da danganta da shi gaskiya ne. “Saboda Lallai ne Allah shi ne gaskiya, kuma waxanda suke bautawa ba shi ba su ne qarya, kuma lallai Allah shi ne maxaukaki mai girma (Al-hajji : 62)

Haqiqa Allah shi ne gaskiyaTags: