Allah Yang Maha Memberi Rezqi

Allah Yang Maha Memberi Rezqi

Allah Yang Maha Memberi Rezqi

Dia lah Allah Yang Maha Memberi Rezqi Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. (QS. Adz-Dzariyat:58)

Dia lah Allah Yang Maha Memberi Rezqi .. Dzat yang di tangan-Nya seluruh rezqi hamba dan makanan mereka, Dia lah Allah yang membagikan rezqi bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya, Dzat yang di tangan-Nya pengaturan segala urusan langit dan bumi dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. (QS.Huud:6) penyimpanan ialah akhirat. dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim.

Allah berfirman yang artinya: dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Ankabut:60)

Allah berfirman yang artinya: Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. (QS. Al-Isra`:30)

Allah berfirman yang artinya: dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. (QS. Al-Baqarah:212)

Yang Maha Memberi Rezqi .. Semua manusia itu miskin dan membutuhkan rezqi-Nya, maka Dia memberikan rezqi kepada semua manusia, orang baik diantara mereka maupun orang buruk, dari manusia pertama sampai manusia terakhir

Yang Maha Memberi Rezqi .. Dia memberikan rezqi kepada orang yang datang kepada-Nya dengan hati yang shalih, dan keshalihan hati merupakan kesempurnaan rezqi dan pemberian, dan Dia memenuhi orang yang meminta kepada-Nya dengan ilmu dan iman, dan mengaruniakan rezqi yang halal yang dapat menolongnya meraih baiknya hati, dan agama bagi mereka yang memintanya

Dia lah Allah Yang Maha Pemberi RezqiTags: