Buah keimanan

Buah keimanan

Buah keimanan

Allah Jalla wa&"Azza berfirman: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. (Q.S. Ibrahim:24-25)

Di antara buah keimanan:

1-Iman yang benar menanamkan ketenangan jiwa dan kelapangan dada, ini bukti firman-Nya: Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih (Q.S. Yunus:62)

2-Kebersamaan Allah bagi orang beriman, yaitu Dia mengeluarkannya dari kegelapan kufur dan akibatnya kepada cahaya iman dan ganjarannya.

Iman kepada Allah penghubung antara hamba lemah dan Tuhannya, sebagaimana kekuatan diminta dari yang Maha Kuat.

3-Mendapatkan ridha Allah berupa surga yang Ia siapkan bagi siapa saja yang beriman dan membenarkan-Nya, Ia berfirman: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga&"Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar (Q.S. at Taubah:72)

4-Pembelaan Allah bagi wali-wali, partai dan kekasih-Nya yang beriman: Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman (Q.S. al Hajj:38)

Di antaranya: Allah membela Nabi-Nya Muhammad -shallallahu alaihi wa sallam- ketika berhijrah, dan membela kekasihnya, Ibrahim -alahis salam- ketika dilempar ke dalam api.

5-Kedudukan tinggi dan kepemimpinan dalam agama, Dia berfirman: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar (Q.S. as Sajadah:24)

Buktinya adalah kepemimpinan orang yang beragama dan yakin kepada Allah, Allah mengabadikan nama dan peninggalannya sementara mereka berada dalam kuburnya, jasmani mereka sudah hilang namun peninggalan dan berita mereka tetap ada dalam kehidupan.

Kehidupan tanpa iman adalah kematian… Bola mata tanpa iman buta… Lidah tanpa iman bisu… Tangan tanpa iman lumpuh…

6-Kecintaan Allah bagi orang-orang beriman, Dia berfirman: Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya. (Q.S. al Maidah:54)

Dan firman-Nya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang (Q.S. Maryam:96).

7-Kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, Allah berfirman: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. an Nahl:97),

Di mana orang-orang yang mencari kehidupan bahagia?!!

8-Kecintaan Allah kepada orang beriman dan kecintaan orang beriman kepada Allah, Dia berfirman: Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya. (Q.S. al Maidah:54)

Yaitu: Dia mencintainya dan menjadikan manusia mencintainya.

9-Kabar gembira bagi orang beriman berupa karomah dari Allah untuknya, Allah berfirman: Berilah kabar gembira bagi oang-orang beriman (Q.S. at Taubah:112)

Tidak dikatakan kabar gembira kecuali pada hal yang agung sehingga berdampak pada kulit, itulah sebabnya dinamakan kabar gembira. Dan tidak ada yang lebih agung dari rahmat, ridha dan surga Allah Jalla wa&"Azza, Dia berfirman: Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya (Q.S. al Baqarah:25)

10-Iman adalah sebab keteguhan, Dia berfirman: (Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: &"Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka&", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: &"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung&" (Q.S. al Baqarah:173)

Bukti keteguhan ini adalah pengorbanan yang tercatat dalam sejarah para Nabi, sahabat, tabi&"in dan orang yang mengikuti metodennya

11-Peringatan berguna baginya, Allah berfirman: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman (Q.S. azd Dzariyat:55)

Hanya orang beriman yang berguna baginya peringatan.

12-Semua kondisi baik bagi orang beriman; dalam kondisi lapang dan sempit baik baginya, Rasulullah ﷺ bersabda: &"Sangat indah urusan orang beriman, semua urusannya baik baginya, dan itu hanya bagi orang beriman, jika ia mendapatkan kesenangan ia bersukur, dan itu baik baginya, jika ia tertimpa kesulitan ia bersabar dan itu baik baginya&" (H.R.Muslim),

Iman membawa pelakunya untuk bersabar ketika sulit dan bersyukur ketika senang.

13-Orang beriman terjaga dari perbuatan dosa besar, disebutkan dalam hadits shahih sabda Rasulullahﷺ: &"Pezina tidak beriman ketika ia berzina…&" (H.R.Bukhari).

Inilah buah agung dari keimanan, di mana orang-orang yang mencari kebahagiaan dan ketenangan jiwa?!

Dampak keimanan:

Di antara dampak keimanan dalam kehidupan orang beriman:

1-Menambah semangat orang beriman untuk patuh kepada syariat yang suci ini, Allah&"Azza wa Jalla berfirman: Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. &"Kami mendengar, dan kami patuh&". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (Q.S. an Nur:51).

Iman membawa pelakunya untuk bersegera menjalankan dan patuh terhadap perintah Allah Jalla wa&"Azza.

Iman kepada Allah adalah kehidpun.. dan hidup bersama Allah adalah keimanan.

Allah Ta &";ala berfirman: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (Q.S. an Nisa:65)

Bahkan iman membawa pelakunya untuk berserah diri dan ridha terhadap perintah Allah Jalla wa &";Azza.

2-Allah menjaga hambanya dari perbuatan syirik, yang nampak maupun tersembunyi, di antaranya tidak berdoa, minta tolong dan istigatsah kepada selain Allah Jalla wa&"Azza; yang memberi manfaat dan mudharat hanyalah Allah Jalla wa&"Azza. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri (Q.S. al An&"am:17).

3-Cinta dan benci karena Allah, dan itu adalah tali iman yang kuat, Allah Jalla wa&"Azza berfirman: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara (Q.S. al Hujurat:10),

Buktinya adalah persaudaraan antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin, mereka saling member jiwa dan hartanya, Rasulullah ﷺ telah bersabda: &"Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia senang bagi saudaranya apa yang ia senang bagi dirinya&" (H.R.Bukhari). &"Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian&",

Allah memanggilnya dengan nama iman dan mengajak untuk beriman karena keagungan kedudukannya.

4-Sabar dalam jihad di jalan Allah, mengorbankan segala harta yang berharga agar Allah ridha, Allah Ta&"ala berfirman: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar (Q.S. al Hujurat:15).

5-Ketergantungan hati kepada Allah dan janji-Nya serta bergembira dengannya; surga dunia menurut dia adalah keimanan dan ketaatan kepada yang maha Pemurah, mereka mengharapkan surga akhirat yang merupakan janji Allah untuknya, dan mengharapkan ganjaran dari Allah ketika menghadapi kesulitan dan kesusahan lalu ditulis pada buku amalannya, Allah&"Azza wa Jalla berfirman: Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula) karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. at Taubah:120-121), Semua ini bagi orang beriman kepada-Nya dan jujur dalam berinteraksi dengan-Nya.

6-Meraih pertolongan Allah dan Rasul-Nya, Allah&"Azza wa Jalla berfirman: Sesungguhnya wali (penolong) kalian adalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman(Q.S. al Maidah:55).

Pertolongan Allah mencakup: cinta-Nya, pertolongan terhadap agamanya, cinta para wali-Nya dan berlepas diri dari siapa yang Berlawanan dengannya, yaitu musuh-musuh Allah, Dia berfirman: Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung (Q.S. al Mujadilah:22),

Orang beriman menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman sebagai wali (penolong)nya, dan tidak akan mengangkat orang-orang kafir sebagai walinya, Allah berfirman: janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang beriman (Q.S. Ali Imran:28).

7-Memperoleh akhlak mulia. Terdapat dalam hadits Nabi shallallahu alahi wa sallam beliau bersabda: &"Sifat malu dan iman dikaitkan bersama, jika salah satunya diangkat maka yang lainpun ikut terangkat&" (H.R.Baihaqi)

Sifat malu termasuk akhlak yang paling mulia, orang beriman berakhlak mulia terhadap saudara-saudaranya agar merasakan kenikmatan hidup di dunia, tanpa ada masalah, perpecahan dan perselisihan… semua itu karena ia orang beriman, itu hanyalah dimiliki oleh orang beriman.

8-Kebahagiaan hakiki dan ketenangan jiwa; membuat ia merasakan bahwa ia berada di surga dunia dikarenakan bahagia dan jiwa yang tenang; karena ia hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Allah Jalla wa&"Azza, dan satu Nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah ﷺ, satu konsep yaitu mencari ridha Allah dan satu tujuan yaitu surga yang seluas langit dan bumi.

Engkau melihat kiri dan kanan, kau dapati klinik psikiater penuh dengan pasien, lalu kau dengarkan berbagai keluhan, kegundahan, kesedihan, susah tidur, gelisah, mimpi buruk; dengannya kau yakin bahwa semua itu karena jauh dari iman yang benar kepada Allah Jalla wa&"Azza, karena bersandar dan bergantung hanya pada dunia, materi telah menguasai sisi ruhani, padahal manusia sangat butuh sisi rohani yang cukup, dan itu tidak terpenuhi kecuali dengan iman yang benar kepada Allah, bergantung kepada-Nya dan senantiasa mengingat-Nya, beriman kepada Malaikat, Kitab suci, Rasul, hari akhirat dan takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit yang datang dari Allah Jalla wa&"Azza.

Kesimpulannya, bahwa kebanyakan orang lalai dari obat hati, penenang jiwa, surga dunia, hanya karena memburu harta dunia yang fana, pada akhirnya ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan dan juga tidak tenang sejak awal perjalanan.

Kebutuhan rohani tidak akan terpenuhi kecuali dengan iman, karena ruh berasal dari Allah, jasmani Allah ciptakan dari tanah, maka setiap kali engkau memenuhi kebutuhan rohanimu, jiwamu akan semakin tinggi, tenang dan jauh dari perkara-perkara sepele, sebaliknya, semakin engkau mengabaikan sisi ini, jiwamu akan jatuh kepada tabiat binatang yang memperturutkan hawa nafsu, semakin sempit dan sengsara dan dunia menjadi gelap gulita di hadapan matanya.Tags: